Ryszard Czarnecki o polskim PKB na tle Unii Europejskiej

11.09.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o PKB per capita to, według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego za rok 2013, jesteśmy szóstą gospodarką od końca w UE z 21,214 USD. Niższe PKB per capita w UE mają Węgry, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria i Rumunia.

Według danych Eurostatu na 1 czerwca 2014 r. PKB per capita Polski również jest szóste od końca przed tymi samymi państwami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.