Polska Grupa Górnicza

Przedstawiamy Państwu kolejny artykuł z serii Factchecku Energetycznego. Dzisiaj prezentujemy wypowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego na temat Polskiej Grupy Górniczej czyli następcy Kompanii Węglowej, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który wypowiadał się na temat dotacji do odnawialnych źródeł energii, byłego Ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego o nowych technologiach węglowych i Piotra Buchwalda o dopłatach państwa do branży górniczej.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Grzegorz Tobiszowski

Wraz z  powstaniem Polskiej Grupy Górniczej, przeszły do  niej wszystkie kopalnie, które miały koncesję na  wydobycie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Porozumienie w sprawie powołania Polskiej Grupy Górniczej zostało przyjęte 26 kwietnia 2016 r. i weszło w życie z dniem podpisania. Kompania węglowa zakłada w nim sprzedanie 11 kopalń i 4 zakłady, które do tej pory znajdowały się w KW tj. KWK Halemba, KWK Pokój, KWK Bielszowice, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy, KWK Sośnica, KWK Bolesław Śmiały.

W Biuletynie Informacji Publicznej możemy znaleźć informację o 11 Kopalniach Kompanii Węglowej S.A. wchodzących w jej skład.

Grzegorz Tobiszowski

Kompania Węglowa miała 11 kopalń, 16 podmiotów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź pochodzi z posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa z dnia 21.07.2016, zaś Sekretarz Stanu w ME Grzegorz Tobiszewski w swojej wypowiedzi odniósł się do okresu działalności Kompanii Węglowej niewiele przed jej “przekształceniem” w Polską Grupę Górniczą.

W Biuletynie Informacji Publicznej możemy znaleźć informację o 11 Kopalniach KW S.A. wchodzących w jej skład. W tym samym miejscu znajdziemy informację o Specjalistycznych Jednostka Organizacyjnych których jest 5. Oznacza to, że łącznie KW zarządzała 16 podmiotami.

Andrzej Czerwiński

Zastosowanie nowych technologii węglowych(…) takie umowy zostały przez nas przez poprzedni rząd podpisane np z Kędzierzynem Koźle gdzie węgiel może być surowcem w przemyśle chemicznym.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Nowe technologie węglowe (tzw. czyste technologie węglowe) to technologie, które pozwalają na efektywne i ekologiczne przetwarzanie i wykorzystywanie węgla. Zaliczamy do nich m.in.: zgazowanie węgla (w układach IGCC i podziemne), oxyspalanie (w atmosferze dodatkowo wzbogaconej w tlen), a także procesy oczyszczania spalin, np.: odsiarczanie, odpylanie lub stosowanie technologii CCS.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. wchodzi w skład Grupy Azoty, jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W Kędzierzynie-Koźlu znajduje się elektrociepłownia należąca do spółki.

Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. nad projektem zgazowania węgla pracują już od ponad pięciu lat. Instalacja do powierzchniowego zgazowania węgla, która ma powstać w Kędzierzynie-Koźlu wpisana została do rządowego programu Śląsk 2.0. Rada Ministrów przyjęła program 30 czerwca 2015r. Jego celem jest wzmocnienie kluczowej roli Śląska i Małopolski Zachodniej jako siły napędowej polskiego przemysłu.

Krzysztof Tchórzewski

W rachunku za energie elektryczną ponad 10% tego co płacimy za energie elektryczną to jest dotacja obywatelska do energii wiatrakowej, odnawialnej.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Dnia 20 lutego 2015r. weszła w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii. W rozdziale 11. tej ustawy art. 185 ustala wysokość “opłaty OZE” w wysokości 2,51 zł za MWh. Art. 95 tej ustawy mówi, że “opłatę OZE” w całości przeznacza się na pokrycie ujemnego salda wynikającego z:

  • różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej a wartością tej energii obliczoną na podstawie ceny zawartej w ofercie wytwórcy

lub

  • różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii a wartością zakupu tej energii elektrycznej

oraz kosztów działalności Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. Jednym słowem: uiszczając “opłatę OZE”,  odbiorcy końcowi mają pokrywać koszty systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych.

Dnia 22 czerwca 2016r. w życie weszła nowelizacja ustawy z 20 lutego 2015r., jej autorzy nie zmienili jednak wysokości “opłaty OZE”.

Według danych z 26 czerwca 2016r. opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w I kwartale 2016r. wynosiła 167,45 zł/MWh.

Uwzględniając wszystkie dane, łatwo obliczyć, że “opłata OZE” stanowi ok. 1,5% ceny za MWh energii elektrycznej. Porównując tę wartość, ze wspomnianymi w wypowiedzi 10%, możemy stwierdzić, że Minister Tchórzewski mija się z prawdą. Biorąc pod uwagę szerszy kontekst wypowiedzi, stwierdzamy, że słowa Ministra noszą cechy manipulacji.

Piotr Buchwald

Ale na podstawie dostępnych danych Agencji Rozwoju Przemysłu wiemy, że w Polsce za ubiegły rok górnictwo odprowadziło do Skarbu Państwa oraz poszczególnych gmin w ramach podatków i opłat 6,5 mld zł. Jednocześnie ubiegłoroczna pomoc państwa dla tej branży (górnictwa) wyniosła 716 mln zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Raport na temat górnictwa węgla kamiennego w Polsce w roku 2015 został przedstawiony podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Niestety nie udało nam się dotrzeć do pełnego raportu w tej sprawie i musimy opierać się na doniesieniach prasowych na ten temat. Jak podaje Gazeta Prawna przedstawiona w tym raporcie liczba podatków odprowadzonych przez sektor górniczy wynosi 6,5 mld zł. a wydatki budżetu państwa wyniosły 716 mln zł. Jednak jak zostało podkreślone “nie są to jednak dotacje do wydobycia, a środki np. na odwadnianie dawnych kopalń, likwidację zamkniętych już zakładów, naprawę niektórych szkód górniczych oraz osłony socjalne dla odchodzących pracowników kopalń”.

Według danych Ministerstwa Energii w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku górnictwo odprowadziło do Skarbu Państwa 4,7 mld PLN, na tej podstawie można oszacować roczny wpływ do Skarbu Państwa na poziomie 6,3 mld PLN.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >