Polska rekordzistką w umowach na czas określony?

21.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na potrzeby factchecku przyjmujemy, że do „umów śmieciowych” zaliczane są umowy zawarte na czas określony. Nie istnieje jedna definicja pojęcia „umowy śmieciowej”.

danych Eurostatu wynika, że w 2014 r. 28,4% zatrudnionych pracowników w Polsce stanowili zatrudnieni na czas określony i jest to najwięcej w całej Unii Europejskiej. Drugie miejsce zajmuje Hiszpania z wynikiem 24%, zaś średnia w całej UE wynosi 14%.

Eurostat_Graph_tesem110

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.