Poprawia się stan bezpieczeństwa w Polsce

31.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

raporcie CBOS “Oceny Instytucji Publicznych” z marca 2014 roku możemy znaleźć m. in. statystyki dotyczące zaufania do policji. Rzeczywiście dwie trzecie Polaków (tj. 67%) pozytywnie wypowiada się na temat pracy Policji i jest to tendencja zwyżkowa.

Z kolei w innym raporcie CBOS “Opinie o bezpieczeństwie w kraju i w miejscu zamieszkania” z czerwca 2014 roku czytamy, że 90% ankietowanych czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Bez zmian pozostaje tendencja do wyższej oceny bezpieczeństwa w swojej okolicy niż ogólnie w Polsce (które, jak donosi raport, wynosiło 70%).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.