Porównanie Hiszpanii i Polski wg. Leszka Balcerowicza

18.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według organizacji badawczej Conference Board PKB per capita w Polsce w 1950 roku wynosiło 2447 $ wg. PSN (Parytetu Siły Nabywczej), natomiast PKB per capita w Hiszpanii – 2189 $. W Polsce było więc w tym czasie wyższe o około 11%. W roku 1989 w Polsce PKB per capita wg. PSN wynosiło 5684 $, natomiast w Hiszpanii – 11582 $. W tym czasie więc było niższe o około 51%.

Stwierdzenie, że przyczyną tego jest “socjalizm, czyli skrajny etatyzm” nie podlega ocenie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.