Porównanie wzrostu gospodarczego Polski i państw strefy euro

24.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu w pierwszym kwartale roku 2017 wzrost gospodarczy państw znajdujących się w strefie euro wyniósł 1,7% (w stosunku do 1 kwartału roku 2016), natomiast wzrost gospodarczy Polski w tym samym okresie wyniósł 4,1%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.