Posłowie Sejmu VIII kadencji o polskiej gospodarce na koniec 2017 r.

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Po sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych i przedłożeniu projektu ustawy ponownie skierowano go do Komisji. Podczas posiedzenia kilkunastu posłów postanowiło wypowiedzieć się na tematy związane z kondycją polskiej gospodarki na podsumowanie ponad dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Sprawdzone wypowiedzi

Marcin Święcicki

Mrożone są wydatki na Polską Akademię Nauk, która dostanie pięć razy mniej środków z dotacji z budżetu niż IPN.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu to urząd państwowy o uprawnieniach badawczych, powołany ustawą z 18 grudnia 1998 r. Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Inne ważne zadania Instytutu, to prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji publicznej.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2018, na IPN zostanie przeznaczone 397 149 000 zł z działów: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Działalność Polskiej Akademii Nauk jest uregulowana w ustawie z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Akademia to państwowa instytucja naukowa, która służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Do zadań PAN należy w szczególności:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
3) kształcenie na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i w innych formach;
4) formułowanie zasad etyki w nauce;
5) przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce;
6) wykonywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz dotyczących spraw istotnych dla planowania i realizacji polityki państwa;
7) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących nauki, jej zastosowań oraz kształcenia;
8) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
9) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
10) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;
11) uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi;
12) zawieranie z międzynarodowymi organizacjami naukowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi umów o współpracy naukowej.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2018, na Polską Akademię Nauk zostanie przeznaczone 81 553 000 zł z działu Nauka.

Kwota przeznaczona na IPN z budżetu państwa będzie niemal pięć razy większa od kwoty przeznaczonej na PAN. Wypowiedź Marcina Święcickiego uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Marcin Święcicki
Poseł PO


Mrożone są wydatki na Polską Akademię Nauk, która dostanie pięć razy mniej środków z dotacji z budżetu niż IPN.

Sławomir Neumann

Wydatki na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów mają wzrosnąć o 31,6% w porównaniu z wydatkami w roku ubiegłym, a o ponad 40% w porównaniu z wydatkami w 2015 r.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876), wydatki na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów będą wynosiły 175 311 000 zł. W poprzedniej ustawie budżetowej na KPRM zaplanowano 133 192 000 zł, zatem wypowiedź na temat wzrostu o 31,6% wydatków na KPRM uznajemy za zgodną z prawdą. W 2015 r. na ten sam cel przeznaczono 125 090 000 zł i w porównaniu do kwoty z 2017 r. wzrost wydatków wyniósł 40%.

Share The Facts
Sławomir Neumann
Poseł PO


Wydatki na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów mają wzrosnąć o 31,6% w porównaniu z wydatkami w roku ubiegłym, a o ponad 40% w porównaniu z wydatkami w 2015 r.

Sławomir Neumann

W całym 2016 r. zarejestrowano 25 968 przestępstw korupcyjnych, z czego Policja, czyli głównie CBŚ, zarejestrowała 25 396, prokuratura i inne służby po kilkaset, a CBA – zarejestrowało 276 spraw.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z zestawieniem Mapa Korupcji publikowanym rokrocznie przez CBA, w 2016 r. zarejestrowano łącznie 25968 przestępstw korupcyjnych. 25 396 z nich zarejestrowała policja,  CBA – 276. Są to dokładnie takie same liczby jak te, które podał poseł Neumann. Pozostałe kwoty dzielą ABW, prokuratura, Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa.

Share The Facts
Sławomir Neumann
Poseł PO


W całym 2016 r. zarejestrowano 25 968 przestępstw korupcyjnych, z czego Policja, czyli głównie CBŚ, zarejestrowała 25 396, prokuratura i inne służby po kilkaset, a CBA – zarejestrowało 276 spraw.

Sławomir Neumann

Zgodnie z danymi GUS-u w ubiegłym roku ceny na półkach wzrosły o 6%. Żywność drożeje najszybciej od lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, ceny żywności w stosunku do poprzedniego roku, porównując konkretne miesiące, wzrosły o średnio 6%. Na przykład w listopadzie 2017 r. w porównaniu do listopada 2016 r. wzrosły o 6,5%. 

Wypowiedź Sławomira Neumanna uznajemy za prawdziwą.

Dla porównania, w przypadku zestawienia listopada 2015 r. i 2016 r. wzrost wyniósł o 1,3%.

Share The Facts
Sławomir Neumann
Poseł PO


Zgodnie z danymi GUS-u w ubiegłym roku ceny na półkach wzrosły o 6%. Żywność drożeje najszybciej od lat.

Janusz Szewczak

Dzisiaj Niemcy mają 80% długu w relacji do PKB – 80%. My mamy w granicach 51%. Francja ma 100%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z najnowszym raportem Eurostatu (str. 4, dane za drugi kwartał 2017 r.) dług publiczny Niemiec stanowi 66% PKB, a nie, jak stwierdził poseł Szewczak, 80%. Ten sam raport podaje, że polski dług publiczny to 53,4% PKB, a francuski – 99,3%. O ile liczby dotyczące Polski i Francji są w dopuszczalnym przybliżeniu prawdziwe, przywołane przez posła Szewczaka dane o długu niemieckim znacznie odbiegają od stanu faktycznego. Wypowiedź uznajemy zatem za fałszywą.

Share The Facts
Janusz Szewczak
Poseł PiS


Dzisiaj Niemcy mają 80% długu w relacji do PKB – 80%. My mamy w granicach 51%. Francja ma 100%.

Janusz Szewczak

Dług zagraniczny po III kwartale zmalał do 313 mld euro z 320 mld euro.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych kwartalnych Narodowego Banku Polskiego, zadłużenie zagraniczne brutto w drugim kwartale 2017 r. wyniosło 320 040 miliardów euro, natomiast w trzecim – 313 150 miliardów euro. Rok wcześniej kwoty te sięgały odpowiednio 316 518 mld oraz 318 956 mld.

Share The Facts
Janusz Szewczak
Poseł PiS


Dług zagraniczny po III kwartale zmalał do 313 mld euro z 320 mld euro.

Janusz Cichoń

Pewnego smaku dodaje też Doing Business, ranking, w którym spadliśmy z 24. na 27. miejsce.(…) Mauritius nas wyprzedził.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ranking Doing Business to coroczne zestawienie przygotowywane przez Bank Światowy, stanowiące miernik swobody działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią przeprowadzania badania, pozycja kraju w rankingu opiera się na średniej z dziesięciu kategorii:

  • zakładanie firmy,
  • uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
  • wskaźnik energii elektrycznej,
  • rejestrowanie własności,
  • otrzymywanie kredytu,
  • ochrona inwestorów,
  • płacenie podatków,
  • handel zagraniczny,
  • zawieranie umów,
  • likwidacja przedsiębiorstwa.

W ostatniej edycji badania (czerwiec 2017 r.) Polska zajęła 27. miejsce. Mauritius w tym zestawieniu zajmuje 25. miejsce. W rankingu z 2016 r. Polska zajęła 24. miejsce, Mauritius – 32.

Share The Facts
Janusz Cichoń
Poseł PO


Pewnego smaku dodaje też Doing Business, ranking, w którym spadliśmy z 24. na 27. miejsce.(…) Mauritius nas wyprzedził.

Janusz Cichoń

Chodzi o ranking Światowego Forum Ekonomicznego, bardzo rozbudowany ranking, 12 filarów konkurencyjności, mówiący o tym, w jakiej pozycji, na jakim miejscu jest polska gospodarka. Spadliśmy w tym rankingu po wielu latach wspinaczki z 36. na 39. miejsce.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Global Competitiveness Report corocznie publikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne zawiera ranking konkurencyjności gospodarek 144 państw świata. Zestawienie to, występujące pod nazwą Global Competitiveness Index (GCI) bierze pod uwagę 12 różnych czynników, na podstawie których ustalana jest lista rankingowa. W trzech ostatnich latach polska gospodarka wykazywała w zestawieniu trend wzrostowy, zajmują kolejno miejsca 43 (GCI 2014/15), 41 (GCI 2015/16), 36 (GCI 2016/17). W tegorocznym rankingu Polska zajęła miejsce 39 (GCI 2017/18), co faktycznie jest wynikiem słabszym niż w roku ubiegłym, ale wciąż lepszym od lat wcześniejszych. W związku z tym należy uznać wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Janusz Cichoń
Poseł PO


Chodzi o ranking Światowego Forum Ekonomicznego, bardzo rozbudowany ranking, 12 filarów konkurencyjności, mówiący o tym, w jakiej pozycji, na jakim miejscu jest polska gospodarka. Spadliśmy w tym rankingu po wielu latach wspinaczki z 36. na 39. miejsce.

Włodzimierz Nykiel

W innym rankingu odnoszącym się do wolności gospodarczej Index of Economic Freedom, przygotowywanym przez Heritage Foundation, Polska zajmuje 21. miejsce w Europie i 45. miejsce w rankingu światowym i zaliczana jest do krajów umiarkowanie wolnych gospodarczo.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie rankingu Index of Economic Freedom czytamy, że Polska zajmuje faktycznie 45. miejsce na świecie i jednocześnie 21. w Europie (za takimi państwami jak Litwa, Łotwa, Czechy czy Rumunia) znajdując się w grupie państw określanych jako umiarkowanie wolnych gospodarczo (moderately free).

Index of Economic Freedom jest corocznym badaniem, obejmującym 186 krajów na całym świecie, obejmującym dwanaście kategorii wolności gospodarczej, podzielonych na cztery sektory: praworządność, fiskalizm, skuteczność regulacji, oraz wolny  rynek. Wynik danego państwa stanowi uśrednioną liczbę punktów (od 0 do 100), zdobytych w każdej z kategorii.

Share The Facts
Włodzimierz Nykiel
Poseł PO


W innym rankingu odnoszącym się do wolności gospodarczej Index of Economic Freedom, przygotowywanym przez Heritage Foundation, Polska zajmuje 21. miejsce w Europie i 45. miejsce w rankingu światowym i zaliczana jest do krajów umiarkowanie wolnych gospodarczo.

Maria Zuba

W październiku 2017 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4574 zł. To oznaczało, że w tym zakresie nastąpił wzrost rok do roku o 7,4%. Był to wynik najlepszy od 8 lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4754,02 zł.

W latach 2008-2017 w miesiącu październiku wzrosty w poszczególnych miesiącach wynosiły:

2017 – 4754,02 zł – wzrost względem poprzedniego roku 7,39%;

2016 – 4259,15 zł – wzrost względem poprzedniego roku 3,61%;

2015 – 4110,46 zł – wzrost względem poprzedniego roku 3,25%;

2014 – 3980,82 zł – wzrost względem poprzedniego roku 3,83%;

2013 – 3833,84 zł – wzrost względem poprzedniego roku 3,11%;

2012 – 3717,92 zł – wzrost względem poprzedniego roku 2,79%;

2011 – 3616,77 zł – wzrost względem poprzedniego roku 5,14%;

2010 – 3439,90 zł – wzrost względem poprzedniego roku 3,86%;

2009 – 3311,79 zł – wzrost względem poprzedniego roku 2,21%;

2008 – 3240,10 zł.

Share The Facts
Maria Zuba
Posłanka PiS


W październiku 2017 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4574 zł. To oznaczało, że w tym zakresie nastąpił wzrost rok do roku o 7,4%. Był to wynik najlepszy od 8 lat.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >