Premier Beata Szydło na COP21

Premier Beata Szydło przemawiała na Konferencji Klimatycznej COP21 w Paryżu.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Jako jedno z nielicznych państw osiągnęliśmy ogromne redukcje emisji, nasz wynik to aż o 30% w stosunku do roku bazowego 1988, przy jednoczesnym dwukrotnym wzroście PKB wg parytetu siły nabywczej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych pochodzących z projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej łączne emisje krajowe gazów cieplarnianych od roku bazowego 1988 do roku 2012 zmniejszyły się o 28.87%:

1

Jednocześnie PKB według PPP (parytetu siły nabywczej – produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca mierzony parytetem siły nabywczej (PPP) jest wskaźnikiem stosowanym do porównań warunków życia oraz monitorowania procesu zmian strukturalnych zachodzących w gospodarkach poszczególnych krajów. Wyrażenie wartości PKB na 1 mieszkańca według PPP jest bardziej obiektywne niż przeliczenie według bieżącego kursu walut. Eliminuje bowiem wpływ polityki kursowej, a także określa wartość PKB z uwzględnieniem różnic cen w krajach porównywanych; dokładne  wyjaśnienie, s.161) w tych latach wzrosło ponad dwukrotnie:

2

Beata Szydło

Cieszy nas, że od czasu szczytu COP 19 w Warszawie funkcjonuje system indykatywnych oddolnych krajowo określonych wkładów, które pozwalają na wdrażanie własnych rozwiązań dostosowanych do zróżnicowanej specyfiki środowiska i gospodarek stron porozumień, nie zaś odgórnie ustalanych celów redukcyjnych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie decyzją 1/CP.19, punkt 1b, podjętą na szczycie COP19 (Conference of Parties) w Warszawie, zobowiązano strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) do przedstawienia zaplanowanych na poziomie krajowym wkładów (Intended Nationally Determined Contributions, INDCs) do globalnego porozumienia klimatycznego zmierzającego do osiągnięcia celów określonych w punkcie 2 Konwencji, jakim jest stabilizacja koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie który zapobiegnie groźnemu wpływowi czynników antropogenicznych na system klimatyczny (“stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”).

 

Decyzja nie określa formy prawnej tych wkładów (“without prejudice to the legal nature of the contributions”) ani nie określa celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych państw. Wkłady powinny być jednak klarowne, transparentne i zrozumiałe (“in a manner that facilitates the clarity, transparency and understanding of the intended contributions”). Strony konwencji powinny je ogłosić ze znacznym wyprzedzeniem przed 21 szczytem COP w Paryżu (grudzień 2015), jeżeli to możliwe do końca pierwszego kwartału 2015r. (“well in advance of the twenty-first session of the Conference of the Parties [by the first quarter of 2015 by those Parties ready to do so]”).

 

Zgodnie z branżowymi źródłami, na konwencji COP 19 w Warszawie po raz pierwszy przyjęto formalnie tego typu proces. Po raz pierwszy został również przedstawiony w prawnie wiążącej formie termin na ich złożenie. Pomimo iż nie istniały przeszkody do deklaracji przez strony konwencji ich wkładu do planowanego porozumienia przed szczytem w Warszawie, można uznać że system formalnie istnieje od czasu decyzji 1/CP.19. Wypowiedź należy zatem uznać za prawdziwą.
Ze złożonymi przez państwa wkładami można zapoznać się na stronach internetowych UNFCCC.

Beata Szydło

Jako jedyne państwo na świecie jako prezydencja COP już trzy razy braliśmy zaszczyt i ciężar przewodniczenia obradom międzynarodowej społeczności  w negocjacjach klimatycznych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Przy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, mającej miejsce:

  • w Poznaniu 1-12 grudzień 2008  (COP14)
  • w Warszawie 11-22 listopada 2013 (COP18)

rząd Polski był DWA razy gospodarzem rozmów.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >