Premier Ewa Kopacz gościem „Faktów po Faktach” TVN24

Premier Ewa Kopacz była gościem Katarzyny Kolendy-Zaleskiej w programie „Fakty po Faktach” TVN24. Wszystkie wypowiedzi, które sprawdziliśmy związane są z prezydenckim projektem postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum – zakwalifikowaliśmy je jako prawdziwe. Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniami.

[fot. Ewelina Lach / Platforma Obywatelska RP]

 

Sprawdzone wypowiedzi

Ewa Kopacz

Pamiętam również te projekty obywatelskie, które z poprzednich kadencji były składane do parlamentu wtedy kiedy również okazję miał rozpatrywać to klub Prawa i Sprawiedliwości i marszałek z tego klubu. Proszę mi wierzyć poza jednym, żaden z nich tak naprawdę nie został rozpatrywany – one były mrożone na poziomie komisji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W latach 2005 – 2007, podczas Sejmu V kadencji, kiedy marszałkiem Sejmu były osoby z klubu PiS, do Sejmu wpłynęło 8 obywatelskich projektów ustaw.

Spośród nich jeden został uchwalony – Obywatelski projekt ustawy Fundusz Alimentacyjny, natomiast pozostałe 7 figuruje w wykazie obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, dla których proces legislacyjny nie został zakończony:

 • Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Projekty te rzeczywiście trafiły pod obrady komisji parlamentarnych i prace nad nimi były wstrzymane.

Ewa Kopacz

Mamy w dalszym ciągu ustawowo zapisaną regułę wydatkową.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według publikacji “Leksykon budżetowy” na stronie internetowej Sejmu RP “reguła budżetowa jest permanentnym ograniczeniem polityki fiskalnej, odzwierciedlonej we wskaźnikach budżetowych, wskazujących na jej postęp”.

Jedną z reguł budżetowych jest reguła wydatkowa. Według ww. publikacji wyróżniamy w naszej polityce fiskalnej dwa okresy obowiązywania reguły wydatkowej – “obowiązującą w latach 2011-2013 regułę wydatkową o charakterze tymczasowym, w ramach której wzrost wyznaczonych wydatków podlegających regule w kolejnym roku kształtował się maksymalnie na poziomie inflacja CPI (prognozowana na dany rok) + 1% do okresu uchylenia Polsce procedury nadmiernego deficytu oraz docelową regułę wydatkową, wprowadzoną od 2014 roku, zapewniającą utrzymanie strukturalnego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie średnioterminowego celu budżetowego (MTO)”.

Obowiązek uwzględniania reguły wydatkowej w budżecie państwa został wprowadzony Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zgodnie z dodanym art. 112aa.

Ewa Kopacz

Proszę mi wierzyć, że były też wnioski [referendalne], które też mają podpisy zebrane i akurat w te [prezydent] się nie wsłuchał.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Sejmie VII kadencji (stan na 26 sierpnia 2015 r.) złożono trzy obywatelskie wnioski, co do których istnieje wymóg złożenia co najmniej 500.000 podpisów obywateli popierających wniosek, o poddanie pod referendum ogólnokrajowe następujących kwestii:

 1. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego “Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz.1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?

 2. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE.

 1. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?

 1. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków?

 2. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków?

 3. Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów?

 4. Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 lata szkoły średniej?

 5. Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli?

Pierwszy wniosek nie został rozpatrzony przez Sejm, natomiast dwóch pozostałych nie przyjęto w głosowaniach (1,2).

Prezydencki projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum zawiera propozycje następujących pytań:

 1. Czy jest Pani/Pan za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy?

 2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?

 3. Czy jest Pani/Pan za zniesieniem powszechnego obowiązku szkolnego sześciolatków i przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siódmego roku życia?

Z analizy wszystkich pytań wynika, że prezydencki projekt postanowienia obejmuje trzy pytania obecne w obywatelskich wnioskach, w tym jedno w zmodyfikowanej wersji. Nie obejmuje za to pozostałych pięciu. W związku z tym wypowiedź premier Ewy Kopacz należy uznać za prawdziwą.

Ewa Kopacz

To Platforma Obywatelska już w marcu złożyła projekt zmian w konstytucji i próbowała te zmiany [dot. Lasów Państwowych] przegłosować na sali w grudniu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Posłowie koalicji rządzącej – Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego – 13 marca 2014 roku złożyli w Sejmie RP poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W przedstawionym projekcie zaproponowano dodanie nowego artykułu w Konstytucji RP (art. 74a) dotyczącego Lasów Państwowych:

>>Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.1 ) dodaje się art. 74a w brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie.

2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa.” <<

Po trzecim czytaniu projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu 17 grudnia 2014 roku odbyło się głosowanie nad przedstawionym projektem, w którym odrzucono projekt ustawy oraz zaproponowaną (po drugim czytaniu) poprawkę.

Projekt ustawy zmieniającej Konstytucję RP wymagał uzyskania większości ⅔ głosów – czyli 296 głosów. Za przygotowanymi zmianami opowiedziało się 291 posłów, co oznacza, że do zaakceptowania ustawy zmieniającej Konstytucję RP zabrakło 5 głosów. W głosowaniu wzieło udział 196 posłów Platformy Obywatelskiej (za -195, wstrzymało się -1) oraz 28 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego (za-28). Za przyjęciem zmian głosowali także posłowie SLD, Twojego Ruchu oraz klubu poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >