Premier Ewa Kopacz gościem „Faktów po Faktach” TVN24

26.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W latach 2005 – 2007, podczas Sejmu V kadencji, kiedy marszałkiem Sejmu były osoby z klubu PiS, do Sejmu wpłynęło 8 obywatelskich projektów ustaw.

Spośród nich jeden został uchwalony – Obywatelski projekt ustawy Fundusz Alimentacyjny, natomiast pozostałe 7 figuruje w wykazie obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, dla których proces legislacyjny nie został zakończony:

  • Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Projekty te rzeczywiście trafiły pod obrady komisji parlamentarnych i prace nad nimi były wstrzymane.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.