Premier Ewa Kopacz w Poranku TOK FM

26.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Stwierdzenie to jest prawdą, bowiem Rada Europejska wskazała, że niezbędne jest wypełnienie przez Rosję porozumień z Mińska. Jak wskazuje dokument ze spotkania Rady Europejskiej z dnia 19.03.2015 r. – Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie stosunków zewnętrznych:

Punkt 9.

Rada Europejska zaapelowała do wszystkich stron o szybką i pełną realizację porozumień mińskich oraz o wywiązanie się z przyjętych przez strony zobowiązań, przy czym podkreśliła odpowiedzialność rosyjskich władz w tym względzie. UE jest gotowa wspierać ten proces, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości i zdolności OBWE w zakresie monitorowania i weryfikowania realizacji porozumień mińskich, i będzie kontynuować działania w ramach trójstronnych procesów w dziedzinie energii oraz wdrażania pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu między UE a Ukrainą.

Punkt 10.

Rada Europejska zgodziła się, że czas obowiązywania środków ograniczających wobec Federacji Rosyjskiej, przyjętych 31 lipca 2014 r. i zaostrzonych 8 września 2014 r., należy jednoznacznie powiązać z pełną realizacją porozumień mińskich, przy czym należy pamiętać, że na wdrożenie tych porozumień przewidziano czas aż do 31 grudnia 2015 r. Niezbędne decyzje zapadną w najbliższych miesiącach. W razie potrzeby Rada Europejska jest gotowa przyjąć kolejne środki.

Punkt 11.

Rada Europejska nie uznaje i nie przestaje potępiać bezprawnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską oraz jest zdecydowana w pełni realizować swoją politykę nieuznawania aneksji.

Należy więc pamiętać, że Federacja Rosyjska otrzymała czas do końca tego roku na wprowadzenie w życie porozumień mińskich. Co za tym idzie – proces pokojowy może się wydłużyć.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.