Premier Ewa Kopacz w Poranku TOK FM

Premier Ewa Kopacz gościła na antenie Radia TOK FM w środę, 15 kwietnia. Głównym tematem rozmów był pakiet onkologiczny oraz wywóz leków za granicę, ale Dominika Wielowieyska pytała także o kwestię rosyjską. Oto najważniejsze tematy tej rozmowy:

pakiet onkologiczny, pod adresem którego pada wiele zarzutów: PEK: Jeśli dziś potrzeba więcej pieniędzy, to one się znajdą.

kolejki do lekarzy: PEK podkreśliła, że ma spotkać się z ministrem zdrowia, Bartoszem Arłukowiczem, by omówić także tę kwestię.

przejazd rosyjskich motocyklistów przez Polskę: PEK: Ostatnią decyzję w tej sprawie podejmie celnik wpuszczający ich na teren kraju.

upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej: PEK: Pomnik ma być w miejscu, gdzie przychodzą ludzie i dobrymi myślami wspominają.

in vitro: PEK: Jeśli komuś sumienie nie pozwoli na zastosowanie tej metody, to jej nie zastosuje.

Zapraszamy do #factcheck wypowiedzi Premier!

Sprawdzone wypowiedzi

Ewa Kopacz

Na ostatniej Radzie Europejskiej podkreślaliśmy, że warunkiem rozmów z Rosją jest wypełnienie porozumień z Mińska i zakończenie konfliktu na Ukrainie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Stwierdzenie to jest prawdą, bowiem Rada Europejska wskazała, że niezbędne jest wypełnienie przez Rosję porozumień z Mińska. Jak wskazuje dokument ze spotkania Rady Europejskiej z dnia 19.03.2015 r. – Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie stosunków zewnętrznych:

Punkt 9.

Rada Europejska zaapelowała do wszystkich stron o szybką i pełną realizację porozumień mińskich oraz o wywiązanie się z przyjętych przez strony zobowiązań, przy czym podkreśliła odpowiedzialność rosyjskich władz w tym względzie. UE jest gotowa wspierać ten proces, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości i zdolności OBWE w zakresie monitorowania i weryfikowania realizacji porozumień mińskich, i będzie kontynuować działania w ramach trójstronnych procesów w dziedzinie energii oraz wdrażania pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu między UE a Ukrainą.

Punkt 10.

Rada Europejska zgodziła się, że czas obowiązywania środków ograniczających wobec Federacji Rosyjskiej, przyjętych 31 lipca 2014 r. i zaostrzonych 8 września 2014 r., należy jednoznacznie powiązać z pełną realizacją porozumień mińskich, przy czym należy pamiętać, że na wdrożenie tych porozumień przewidziano czas aż do 31 grudnia 2015 r. Niezbędne decyzje zapadną w najbliższych miesiącach. W razie potrzeby Rada Europejska jest gotowa przyjąć kolejne środki.

Punkt 11.

Rada Europejska nie uznaje i nie przestaje potępiać bezprawnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską oraz jest zdecydowana w pełni realizować swoją politykę nieuznawania aneksji.

Należy więc pamiętać, że Federacja Rosyjska otrzymała czas do końca tego roku na wprowadzenie w życie porozumień mińskich. Co za tym idzie – proces pokojowy może się wydłużyć.

Ewa Kopacz

Co roku odnotowujemy wzrost środków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Demagog zbadał ilość środków w NFZ od 2006 roku. Informacje te prezentuje poniższy wykres (wartości dla lat 2014 i 2015 pochodzą z planów finansowych, dla pozostałych ze sprawozdań). Wynika z tego, że Ewa Kopacz mówiła prawdę.

nfz

Wykres 1. Przychody NFZ w latach 2006-2015.
[oprac. Demagog.org.pl, źródło: www.nfz.gov.pl].

Ewa Kopacz

Wywóz leków przez hurtownie będzie mógł nastąpić tylko, kiedy Główny Inspektor Farmaceutyczny wyrazi na to zgodę.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zdanie to jest fałszywe, bowiem, jak wynika z projektu ustawy nowelizującej ustawę prawo farmaceutyczne, nie zgoda, a brak sprzeciwu oznacza możliwość wywozu produktu leczniczego poza granicę. W myśl logiki prawniczej, są to odmienne tryby. Inspektor nie musi wyrazić zgody, wyraża jedynie sprzeciw i to on jest podstawą do zatrzymania wywozu leków.

Przyjęty przez Sejm 9 kwietnia 2015 r. projekt ustawy nowelizującej ustawę prawo farmaceutyczne wprowadza zapis (art. 1 pkt 6), iż właściciel hurtowni farmaceutycznej ma obowiązek zgłoszenia zamiaru wywozu leków za granicę Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, który to na drodze decyzji administracyjnej o natychmiastowej wykonalności może wyrazić wobec niego swój sprzeciw.

Sprzeciw ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego zobowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię do sprzedaży danego leku na terytorium Polski w ilości wskazanej we wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru wywozu, natomiast brak sprzeciwu umożliwia wywiezienie leku za granicę.

Główny Inspektor Farmaceutyczny może zabronić wywozu danego produktu leczniczego w celu ochrony zdrowia publicznego i ze względu na stopień zagrożenia brakiem jego dostępności na terytorium RP, dostępność jego odpowiedników oraz jego istotność dla zdrowia publicznego.

Hurtownie farmaceutyczne są ustawowo zobowiązane do zapewnienia nieprzerwanej dostępności leków odpowiadającej potrzebom pacjentów (art. 36z ustawy prawo farmaceutyczne).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >