Prezydent Andrzej Duda w Polsat News

Gościem programu Prezydenci i Premierzy u Doroty Gawryluk był Prezydent Andrzej Duda, który odpowiadał m.in na pytania dotyczące patu w Trybunale Konstytucyjnym.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Duda

Statystyka załatwiania spraw to jest 6 spraw rocznie na sędziego.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Na podstawie statystyk zamieszczonych na stronie Trybunału Konstytucyjnego “Orzeczenia TK kończące postępowanie na etapie rozpoznania merytorycznego w latach 1986-2015” można dokładnie obliczyć, ile spraw przypadało na jednego sędziego w każdym roku działalności Trybunału od początków jego działalności w 1986 roku.

W 2015 roku – 11,5 sprawy rocznie na sędziego; 2014 – 7,9; 2013 – 8,4; 2012 – 8,1; 2011 – 7,6; 2010 – 7,8; 2009 – 10,5; 2008 – 11; 2007 – 9,7; 2006 – 9,5; 2005 – 9,1; 2004 – 7,7; 2003 – 6; 2002 – 6,2; 2001 – 6,2; 2000 – 5,7; 1999 – 4,4; 1998 – 3,6; 1997 –  3,6; 1996 – 2,2; 1995 – 2; 1994 – 1,5; 1993 – 1,9; 1992 – 1,8; 1991 – 1; 1990 – 1,5; 1989 – 1,6; 1988 – 1,3; 1987 – 0,5; 1986 – 0,5

W okresie 1986 – 2015 TK wydał orzeczenia i postanowienia w 2515 sprawach co oznacza, że na jednego sędziego TK przypada 6 spraw rocznie. Wypowiedź jednakże uznajemy za manipulację, ponieważ Andrzej Duda nie zwraca uwagi na to, że w latach 1986 – 1997 pozycja Trybunału była znacznie słabsza i musiała zmagać się z pewnymi ograniczeniami. Dopiero Konstytucja z 1997 r. wprowadziła instytucję skargi konstytucyjnej, która znacząco wpłynęła na ilość rozpatrywanych spraw przez TK, co jest widoczne również w statystykach. Gdyby pod uwagę brać okres 2007 – 2015 to średnia ilość spraw przypadających na jednego sędziego wynosi 9,2.

Andrzej Duda

Trybunał mógły pracować znacznie szybciej, przede wszystkim załatwiając sprawy obywatelskie, a te zalegają po 3 lata.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie art. 79 ust. 1  Konstytucji RP :

Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Przeciętny czas rozstrzygania skarg konstytucyjnych postanowiliśmy sprawdzić na podstawie 20 tego typu postępowań TK:

SK 15/14 28 stycznia 2015 r. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku.

wniesienie skargi: 21 lipca 2011 roku

czas trwania sprawy (w pełnych latach): 3 lata

SK 17/13 13 stycznia 2015 r. Drogi publiczne; zasady przygotowania i realizacji inwestycji.

wniesienie skargi: 28 lutego 2012 roku

czas trwania sprawy: 2 lata

SK 34/12 13 stycznia 2015 r. Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej.

wniesienie skargi: 21 września 2010 roku

czas trwania sprawy: 4 lata

SK 14/12 12 lutego 2015 r. Zwolnienie z podatku akcyzowego; prawo własności.

wniesienie skargi: 18 sierpnia 2011 roku

czas trwania sprawy: 3 lata

SK 70/13  12 lutego 2015 r. Karalność niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego.

wniesienie skargi: 2 kwietnia 2013 roku

czas trwania sprawy: 1 rok

SK 50/13  10 lutego 2015 r. Określanie kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych.

wniesienie skargi: 29 marca 2011 roku

czas trwania sprawy: 3 lata

SK 65/13 10 marca 2015 r. Kodeks postępowania karnego; wyłączenie dopuszczalności zaskarżenia zażaleniem postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 k.p.k..

wniesienie skargi: 18 października 2011 roku

czas trwania sprawy: 3 lata

SK 58/13 28 kwietnia 2015 r. Postępowanie karne; zasady przyznawania statusu pokrzywdzonego; składanie fałszywych zeznań.

wniesienie skargi: 18 lipca 2011 roku

czas trwania sprawy: 3 lata

SK 29/14 21 kwietnia 2015 r. Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

wniesienie skargi: 21 stycznia 2013 roku

czas trwania sprawy: 2 lata

SK 52/12 21 kwietnia 2015 r.

wniesienie skargi: 19 wrzesień 2011 roku

czas trwania sprawy: 3 lata

SK 41/14  8 kwietnia 2015 r. Podstawy do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu.

wniesienie skargi: 30 wrzesień 2014 roku

czas trwania sprawy: mniej niż jeden pełny rok

SK 48/12 8 kwietnia 2015 r. Koszty sądowe; wymóg uiszczenia opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej; wysokość tej opłaty.

wniesienie skargi: 2 maja 2011 roku

czas trwania sprawy: 3 lata

SK 66/13 16 kwietnia 2015 r. Wyłączenie sędziego w procedurze karnej.

wniesienie skargi: 29 marca 2013 roku

czas trwania sprawy: 2 lata

SK 19/13  26 maja 2015 r. Dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

wniesienie skargi: 24 stycznia 2011 roku

czas trwania sprawy: 4 lata

SK 6/13 26 maja 2015 r. Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

wniesienie skargi: 1 grudnia 2011 roku

czas trwania sprawy: 3 lata

SK 1/14 19 maja 2015 r. Uprawnienie pokrzywdzonego do wniesienia aktu oskarżenia.

wniesienie skargi: 31 grudnia 2012 roku

czas trwania sprawy: 2 lata

SK 62/13  12 maja 2015 r. Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego; surowsza kara zastępcza niż w orzeczeniach zapadłych pod rządami poprzedniej ustawy.

wniesienie skargi: 19 wrzesień 2012 roku

czas trwania sprawy: 2 lata

SK 32/14  23 czerwca 2015 r. Prawo autorskie; ochrona majątkowych praw autorskich; odszkodowanie.

wniesienie skargi: 31 stycznia 2014 roku

czas trwania sprawy: 1 rok

SK 29/13  22 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny; unieważnienie egzaminu.

wniesienie skargi: 22 lutego 2013 roku

czas trwania sprawy: 2 lata

SK 47/13  9 czerwca 2015 r. Występek o charakterze chuligańskim.

wniesienie skargi: 3 kwietnia 2012 roku

czas trwania sprawy: 3 lata

Z powyższego zestawienia wynika, że od wniesienia skargi do TK do orzeczenia TK mijają średnio 2,5 roku (średnia arytmetyczna upływu pełnych lat wynosi 2,45). Zgodnie z nasza metodologią wypowiedź Andrzeja Dudy mieści się w marginesie błędu, więc uznajemy ją za prawdziwą.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >