Prof. Małgorzata Fuszara w PR1

Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, gościła w Rozmowie dnia PR1 w związku z Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Sprawdzone wypowiedzi

Małgorzata Fuszara

Natomiast rzeczywiście w sprawach przemocy jest tak, że wśród dorosłych, bo statystyki wśród młodocianych ciągle nie są dzielone na płeć, więc to mniej możemy powiedzieć, ale wśród dorosłych rzeczywiście układ jest taki, że około 90% ofiar to kobiety, około 90% sprawców to mężczyźni, jeżeli chodzi o przemoc domową.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według Ministerialnego raportu z 2013 roku, wśród ogółu osób doświadczających przemocy w rodzinie, zgłaszających się do placówek i instytucji lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dominują kobiety (96%). Stanowią one również 90% ofiar przemocy seksualnej w rodzinie, prof. Fuszara nie konkretyzuje jednak, że o ten rodzaj przemocy chodzi.

Można wziąć po uwagę również dane statystyczne policji w związku z tzw. “niebieskimi kartami” przyznawanymi rodzinom z przemocą domową. Za rok 2013:

W tym przypadku po wyłączeniu z obliczeń nieletnich – kobiety stanowią 86,3% ofiar przemocy, a mężczyźni 92,7% podejrzewanych sprawców.

 * Kompleksowe badania tns obop z 2011 roku podają, że wśród ogółu ofiar przemocy w rodzinie, 39% stanowią mężczyźni, a 61% – kobiety. Według tego samego raportu niezależnie od formy przemocy 70% sprawców stanowią mężczyźni, a 30% – kobiety. Gdy ofiarą przemocy jest kobieta, udział mężczyzn wśród sprawców tej przemocy wzrasta do 79%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >