Prof. Małgorzata Fuszara w PR1

28.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według Ministerialnego raportu z 2013 roku, wśród ogółu osób doświadczających przemocy w rodzinie, zgłaszających się do placówek i instytucji lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dominują kobiety (96%). Stanowią one również 90% ofiar przemocy seksualnej w rodzinie, prof. Fuszara nie konkretyzuje jednak, że o ten rodzaj przemocy chodzi.

Można wziąć po uwagę również dane statystyczne policji w związku z tzw. “niebieskimi kartami” przyznawanymi rodzinom z przemocą domową. Za rok 2013:

W tym przypadku po wyłączeniu z obliczeń nieletnich – kobiety stanowią 86,3% ofiar przemocy, a mężczyźni 92,7% podejrzewanych sprawców.

 * Kompleksowe badania tns obop z 2011 roku podają, że wśród ogółu ofiar przemocy w rodzinie, 39% stanowią mężczyźni, a 61% – kobiety. Według tego samego raportu niezależnie od formy przemocy 70% sprawców stanowią mężczyźni, a 30% – kobiety. Gdy ofiarą przemocy jest kobieta, udział mężczyzn wśród sprawców tej przemocy wzrasta do 79%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.