Protesty opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 19 marca trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Domagają się oni m.in. podniesienia wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej oraz uzawodowienia sprawowanej przez nich opieki.

Sprawdzone wypowiedzi

Arkadiusz Mularczyk

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na oficjalnej stronie A. Mularczyka opublikowany został wykaz działań posła i Klubu SP na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, sięgający marca 2013 roku. Ponadto na stronie Sejmu odnaleźć można zapytanie nr 1018, skierowane przez A. Mularczyka do ministra pracy i polityki społeczej datowane na kwiecień 2012 roku.

Przedmiotem zapytania było prawo osoby niepełnosprawnej do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych.

 

Władysław Kosiniak-Kamysz

Te spotkania w Ministerstwie Pracy się odbywają i takie konsultacyjne, ten dialog trwa od kilkudziesięciu miesięcy z rodzicami.

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Fakt prowadzenia od kilkudziesięciu miesięcy, rozmów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, potwierdził Henryk Szczepański- organizator protestu rodziców, okupujących Sejm od 19.03 br. W rozmowie telefonicznej z portalem demagog.org.pl, która miała miejsce 02.04.2014 roku, Henryk Szczepański wskazał, że cykliczne spotkania z ramienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbywają się od dwóch lat.

Henryk Szczepański podkreślił równocześnie, że swoje postulaty wobec Ministerstwa rodzice niepełnosprawnych dzieci wysuwają już od roku 2009.

O spotkaniach organizowanych przez MPiPS, informowała także, jesienią 2013 roku, Iwona Hartwich ze Stowarzyszenia „Mam Przyszłość”, która również uczestniczy w trwającym proteście.  15.11.2013 roku, na jej profilu na Facebooku  pojawił się wpis, informujący o zaproszeniu na spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wystosowanym przez Ewę Kidybę z Departamentu Polityki Rodzinnej. W spotkaniu ze strony Ministerstwa uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Janina Szumlicz, minister Elżbieta Seredyn i zastępca pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński, o czym Hartwich poinformowała, również za pośrednictwem Facebooka, dzień później.

Fakt prowadzenia spotkań z rodzicami dzieci niepełnosprawnych potwierdzony został też ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wyniku zapytania skierowanego przez Demagoga w dniu 2 kwietnia 2014 roku.

Według informacji przesłanej przez Departament Polityki Rodzinnej wspólne prace Ministerstwa i stowarzyszeń rodziców dzieci niepełnosprawnych prowadzone były w latach 2008-2009 i skupiały się wokół zniesienia kryterium dochodowego.

Kolejne spotkania m.in. z Premierem D. Tuskiem miały miejsce od jesieni 2011 roku, a w latach 2013 – 2014 odbywały się dziewięciokrotnie (13.05.2013r., 29.10.2013r., 30.10.2013r., 21.11.2013r., 16.01.2014r., 23.01.2014r., 19.02.2014r., 26.02.2014r., 13.03.2014r.)

inf.publDSR-II-053-93-1-EK14 (1) (1)-page-001

Władysław Kosiniak-Kamysz

Jest 3-miliardowe dofinansowanie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

 

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl dofinansowanie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych wyniosło w 2013 roku 3 054 421 178 zł natomiast rok 2014 to 3 112 009 237 zł.

Ludwik Dorn

Przecież w 2007 roku, kiedy ja byłem ministrem, później marszałkiem Sejmu, to świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 520 złotych, a teraz 620 złotych plus 200 złotych. No dobrze, tylko to było 7 lat temu, a płaca minimalna wynosiła wtedy 936 złotych, a obecnie wynosi 1680. Czyli stosunek świadczenia pielęgnacyjnego do płacy minimalnej, bo o tym tutaj rozmawiamy, w ciągu tych 7 lat zdecydowanie się pogorszył.

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2007 wynosiła 420, nie 520 złotych, przez co tak przedstawione wartości, jak i stosunek między nimi nie są zgodne z prawdą.

 

W podanym okresie czasu świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 420 złotych, wzrost do 520 nastąpił w 2009 roku. Pozostałe podane przez Ludwika Dorna kwoty są poprawne – aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 złotych, wraz z dodatkiem 200 złotych, uzależnionym od dochodu w przeliczeniu na członka rodziny. Płaca minimalna faktycznie w roku 2007 wynosiła 936 złotych, w 2014 zaś – 1680.

 

W drugiej części wypowiedzi doszło do niezgodnej z prawdą analizy przedstawionych danych.. Jak łatwo można wyliczyć, w roku 2007 świadczenie pięlgnacyjne stanowiło 45% procent płacy minimalnej. W wypadku zestawienia ze sobą odpowiedników tych kwot w roku 2014, świadczenie wraz z dodatkiem stanowi niewiele mniej niż połowę wartości najniższej pensji (49%). Jak widać, stosunek ten nie tylko nie pogorszył się, a wręcz polepszył o cztery punkty procentowe.

 

Ludwik Dorn

A po drugie od lipca zeszłego roku te 150 tysięcy osób utraciło prawa do świadczenia.

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Liczba osób, które po zmianach w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego została pozbawiona tego zasiłku powszechnie szacowana jest na około 150 tysięcy.

 

Zgodnie z przyjętą 7 grudnia 2012 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, dniem wejścia w życie zmian zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych był 1 lipca 2013 roku. Ustawa ta wyłączyła z grupy uprawnionej do zasiłku krewnych osób, u których niepełnosprawność pojawiła się po 25 roku życia. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w IV kwartale 2012 roku, czyli przed wejściem nowelizacji w życie, gminy wypłaciły świadczenia średnio 244,7 tysiącom osób. W lipcu 2013 roku liczba osób z nich korzystających spadła do 97,2 tysięcy, co oznacza, iż bez prawa do zasiłku pozostało 147,3 tysięcy osób.

 

Jolanta Fedak

Zasiłek [świadczenie pielęgnacyjne] wzrósł o 400 złotych. To jest sporo w porównaniu z innymi świadczeniami, takimi stosunkowo niskimi to jest stosunkowo dużo.

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Za kadencji Donalda Tuska wysokość świadczenia wzrosła do maja 2014 roku dokładnie o 400 zł. Procentowy wzrost wysokości świadczeń pielęgnacyjnych znacznie przewyższa inne podobnej wysokości świadczenia.

 

Zmiany w wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przedstawiają się następująco: od 2004 r. do 2009 wynosiła 420 zł, od września 2009 – 520 zł, od 1 listopada 2011 r. było to 620 zł, a od kwietnia 2013 r. 820 zł.

W ostatnich dniach marca premier Tusk zapowiedział podwyższenie kwoty stopniowo – od 1000 zł począwszy od maja 2014 do wysokości płacy minimalnej (1680 zł aktualnie) w styczniu 2016 roku.

 

Przykładowe porównanie wzrostu świadczeń:

  • świadczenie pielęgnacyjne – z 820zł do 1000zł tj. o 22% (maj 2014)

  • najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna: – wzrost z 831.15 zł do 844.45 zł tj o 1.6% (marzec 2014).

Jolanta Fedak

W czasie swojego urzędowania spotykałam się z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, m.in. podnieśliśmy czy znieśliśmy kryterium dochodowe z tego zasiłku.

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Faktem jest, że w trakcie sprawowania urzędu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak co najmniej kilkukrotnie brała udział w spotkaniach z rodzicami niepełnosprawnych dzieci – przykładowo w 2009 oraz w 2010 r. Podjęte zostały również działania dotyczące świadczeń opiekuńczych: m.in. świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Przede wszystkim należy rozróżnić powyższe instytucje. Jak bowiem zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2013 r., korzystanie ze świadczenia pielęgnacyjnego wyklucza możliwość ubiegania o specjalny zasiłek opiekuńczy, albowiem oba świadczenia stanowią swoisty rodzaj wynagradzania przez państwo osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny.

 

Wskazywane przez byłą panią minister działania dotyczyły świadczenia pielęgnacyjnego, tj. świadczenia przysługującego:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu  niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

W tym przypadku faktycznie, powoływane przez minister Jolantę Fedak zniesienie kryterium dochodowego nastąpiło z dniem 1 stycznia 2010 r. mocą ustawy z dnia 19 listopada o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. 2009 poz 1706)

 

Dla uporządkowania należy jeszcze odnieść się do drugiej z omawianych instytucji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli zrezygnują one z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą, co do której zostało wydane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Instytucja ta została wprowadzona mocą ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1548) wprowadzającą zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Możliwość uzyskania tego świadczenia uzależniona jednak została od spełnienia kryterium dochodowego. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (początkowo była to kwota 583 zł netto obecnie jest to 623 zł netto – ustalona rozporządzeniem z dnia 10 sierpnia 2012 r., od 1 listopada 2014 r. będzie to już 664 zł netto).

 

Adam Bielan

Większe pieniądze dla niepełnosprawnych znalazłyby się bez problemu, gdybyśmy ograniczyli koszty funkcjonowania państwa. Obszarów do cięć można wymienić wiele, przede wszystkim w kosztach funkcjonowania urzędów, np.: administracja podatkowa kosztuje 5,2 mld zł, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 4,1 mld zł, Urzędy Pracy – 430 mln, Ochotnicze Hufce Pracy – 217 mln, Polska Organizacja Turystyczna – 40 mln zł; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – 22 mln, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 mln, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 4 mln.

(Wywiad dla Rzeczpospolitej)

Prawda Ukryj uzasadnienie

Adam Bielan wylicza wydatki państwa na poszczególne instytucje. W większości są to prawidłowe lub zaokrąglone kwoty, które pokrywają się z danymi podanymi w Ustawie Budżetowej na rok 2014. Poniżej znajdują się koszty funkcjonowania wymienionych przez polityka urzędów.

  • Administracja podatkowa: wg UB podliczając koszty obsługi izb skarbowych, urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb celnych i urzędów celnych, otrzymujemy kwotę 5,32 miliarda złotych; (s. 42)

  • Ochotnicze Hufce Pracy kosztują podatników 217 milionów (Ustawa Budżetowa, s. 50);

  • Polska Organizacja Turystyczna: koszty to 38 milionów, a nie 40, jak podaje Bielan (strona 55);

  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: 21,7 milionów (s. 35);

  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 6,5 miliona (s. 60)

  • Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia- 4 mln, (s. 46);

Jednakże ustawa budżetowa w zestawieniu wg działów, na stronie 21. podaje, że wojewódzkie urzędy pracy kosztują podatników jedynie 81 milionów złotych, a nie jak twierdzi Bielan, 430 mln, jednak znaczna część kosztów funkcjonowania Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy pokrywana jest z budżetów samorządowych.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Bo też rodzice podnoszą kwestie niewaloryzowanego od 2006 roku zasiłku pielęgnacyjnego 153 złote. (…) Tylko osób korzystających z tego zasiłku jest około miliona. To jest miliard siedemset wydatków rocznie.

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według publikacji Głównego Urzędu Statystycznego – ,,Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2012 roku’’ (s. 58), z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało przeciętnie 917600 osób, na które wydano z budżetu państwa 1 684 659 miliarda złotych.

 

W 2012 r. zwiększyła się liczba osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), które przyznawane są niezależnie od wysokości dochodu rodziny. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wyniosła 153 zł miesięcznie. Najwięcej zasiłków (403,5 tys.) przyznano osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i osoby, dlatego przyznawany jest nie na okres zasiłkowy, lecz na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Przeznaczony jest dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych oraz dla osób, które ukończyły 75 lat.

Od 1 września 2006 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł, przed zmianami wynosił 144 zł.

 

Julia Pitera

a chciałam panu powiedzieć, że na wszystkie programy aktywizacji zawodowej: szkoły integracyjne, przedszkola integracyjne, wszystko, wszystko, wszystko – to jest 11 miliardów złotych.

(Wywiad dla RMF.FM)

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Julii Pitery jest nieprecyzyjna i chaotyczna. Dokonując wyliczenia form programów aktywizacji zawodowej, kwalifikuje do nich szkoły oraz przedszkola integracyjne. Taka klasyfikacja jest nierelewantna.

Działania polskiego rządu w zakresie aktywizacji zawodowej regulowane są przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) oraz Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 (stanowiącej Załącznik do uchwały nr 138/2012 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r.). Wśród wymienionych form aktywizacji zawodowej nie wymieniono szkół ani przedszkoli integracyjnych. Do przykładowych kategorii tego typu programów zaliczone zostały dofinansowania na: podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowisk pracy albo programy stażowe dla absolwentów.

Podstawą prawną dla funkcjonowania szkół i przedszkoli integracyjnych jest ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425), która kwalifikuje te instytucje jako element systemu oświaty. Państwo polskie zapewnia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prawo do wychowania i opieki pedagogicznej odpowiedniej do wieku i poziomu rozwoju, w przedszkolach i szkołach wszystkich typów i rodzajów. Nie stanowią one jednak formy działań państwa, których bezpośrednim celem jest aktywizacja zawodowa. Funkcjonowanie szkół integracyjnych podlega również regulacjom ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593).

 

Przychody i wydatki RP na finansowanie programów rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych ujmowane są corocznie w ramach Funduszu Pracy. Wg planu na rok 2013 na wszystkie formy wymienione powyżej formy finansowania przeznaczone zostało 10,8 mld zł. Jednak jeśli poddamy analizie wydatki przeznaczone wyłącznie na aktywne formy wspierania zatrudnienia, kwota ta wyniesie blisko 4,7 mld zł.

 

Wobec tego należy stwierdzić, iż kwota przytoczona w wypowiedzi Julii Pitery jako suma wydatków na programy aktywizacji zawodowej jest błędna. Dodatkowo – przez wzgląd na temat całej rozmowy, należy zaznaczyć, iż wydatki państwa na rehabilitację zawodową (i społeczną) osób niepełnosprawnych wynosi 916 mln zł. Natomiast, ogół wydatków polskiego rządu przeznaczanych na wsparcie osób niepełnosprawnych wynosi 11,3 mld zł.

 

Arkadiusz Mularczyk

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prawda

Pierwszy człon informacji jest prawdziwy.

Na podstawie danych Służby Więziennictwa z 2013r., utrzymanie skazanego w więzieniu wygląda następująco:

Jak widać, miesięczny koszt utrzymania więźnia to koszt 2606,44 zł, więc poseł Mularczyk mówiąc o 2,5 tys. nawet zaniżył tę sumę, ale jak najbardziej intencje były słuszne, więc to prawdą.

Drugi człon informacji jest jrównież prawdziwy. Premier Tusk zapowiedział zmiany, mające na celu poprawę sytuacji dzieci niepełnosprawnych.

Na stronie BIP można znaleźć odpowiedni dokument, mówiący o tym, że rząd przystąpił do realizacji zobowiązań premiera względem osób, protestujących w Parlamencie.

 

Joanna Senyszyn

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Pierwszy człon informacji jest prawdziwy. Premier Tusk zapowiedział zmiany, mające na celu poprawę sytuacji dzieci niepełnosprawnych.

Na stronie BIP, można znaleźć odpowiedni dokument, mówiący o tym, że rząd przystąpił do realizacji zobowiązań premiera względem osób, protestujących w Parlamencie. Tak jak zostało to zapowiedziane: z 700 mln przeznaczonych na remont i utrzymanie dróg lokalnych, 200 mln zostanie przekazanych na dzieci niepełnosprawne.

Informacje na temat zwolnienia Kościoła z podatku dochodowego są nieprawdziwe. Kwota podatku dochodowego, z którego płacenia zwolniony jest Kościół Katolicki nie wynosi 3 mld zł.

Z obliczeń portalu money.pl wynika, że Kościół otrzymuje rocznie od państwa 3 mld złotych, z czego 1,2 mld pochodzi z tzw. “tacy”, a reszta pochodzi z państwowych dotacji. Trzeba jednak zauważyć, że po pierwsze: pieniądze z „tacy” są dobrowolną ofiarą, natomiast wpływy z budżetu państwa, na mi.n lekcje religii czy wynagrodzenia dla księży, są uregulowane prawnie i tak jak ma to miejsce z każdym innym przedmiotem szkolnym, więc ciężko mówić, że jest to element finansowania Kościoła.

 

Władysław Kosiniak-Kamysz

Po pierwsze jest zwiększona subwencja za każde dziecko, które chodzi do szkoły, do różnych szkół integracyjnych, szkół specjalnych. Ta subwencja wynosi 50 tysięcy rocznie.

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Subwencja dla osób niepełnosprawnych nie wynosi 50 tysięcy złotych. Faktem jest jednak, że subwencja oświatowa przypadająca na jednego zwykłego ucznia wzrosła o 79 zł w porównaniu z rokiem 2013, w związku z powyższym jednocześnie subwencja dla osób niepełnosprawnych została zwiększona. Ministerstwo Edukacji Narodowej  wyliczyło, że w 2014 r. standard A – przyznawany na zwykłego ucznia wyniesie 5241,89 zł. Będzie zatem 1,5 proc. (79 zł) wyższy od tego z 2013r.

 

Na wysokość subwencji przyznawanej osobom niepełnosprawnym wpływa przede wszystkim stopień niepełnosprawności, określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wagowo oraz liczebność uczniów w jednostce samorządu terytorialnego. A więc wysokość subwencji może być od 1,4 do 9,5 razy większa niż standardowa subwencja przyznawana na zwykłego  ucznia w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Pismo samorządu terytorialnego “Wspólnota” podaje wyliczenia dla Gminy Głuchołazy liczącej 25 tysięcy mieszkańców.

Ile waży nauczanie indywidualne uczniów niepełnosprawnych
kwota podstawowa standard A subwencji oświatowej przypadająca na 1 ucznia = 4 717,00 złwydatki na wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w nauczaniu indywidualnym (średnio 11 godzin) na 1 ucznia= 42 305,78 zł

 

waga P2 – upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania, zagrożenie uzależnieniem, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, choroby przewlekłewaga P3 – niewidomi i słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia psychicznewaga P4  niesłyszący i słabosłyszący, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 

waga P5 – upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim – obowiązek szkolny lub obowiązek nauki realizowany poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, niepełnosprawności sprzężone oraz autyzm

 

Przykład z gminy Głuchołazy liczącej 25 tys. mieszkańców
Dochody z subwencji oświatowej przyznane na 1 uczniawg określonych wag Wydatki faktycznie ponoszone na 1 ucznia objętego wagami z przyznanym nauczaniem indywidualnym – w wyniku decyzji PPP
rodzaj wagi wartość wagi kwota przyznanana 1 ucznia liczba uczniów niepełnospraw-nych objętych wagami w gminie* wartość subwencji oświatowej *w tym liczba uczniówz przyznanym nauczaniem indywidualnymw gminie koszt wynagrodzenia nauczycielaw nauczaniu indywidualnym
P2 1,40 6 603,80 zł 26 171 698,80 zł 8 338 446,24 zł
P3 2,90 13 679,30 zł 3 41 037,90 zł 1 42 305,78 zł
P4 3,60 16 981,20 zł 8 135 849,60 zł 4 169 223,12 zł
P5 9,50 44 811,50 zł 12 537 738,00 zł 11 465 363,58 zł
Suma: 49 886 324,30 zł 24 1 015 338,72 zł

Władysław Kosiniak-Kamysz

W 2009 roku to było 420 złotych [świadczenia] (…) Rok temu o tej porze ta kwota była 620 złotych, teraz jest 820 złotych, przedstawiliśmy naszą propozycję ustawy, że w przyszłym roku to jest około 900-920 złotych, czyli wzrost o 100 złotych.

(Wywiad dla Jedynka – Polskie Radio)

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art.17 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne do 2009 roku wynosiło 420zł. W zeszłym roku czyli 2013 świadczenie wynosiło rzeczywiście 620,00 zł miesięcznie zgodnie z art.1 ust.5 lit.c) ustawy z  dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie natomiast wynosi 820zł, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. przedłużono do końca roku wypłacanie o 200 złotych wyższych świadczeń, o czym była mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z  24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W projekcie ustawy z 30 października 2013r. w art.1 ust.4 lit.d) i e) mówi się o wysokości świadczenia od 620 zł do 1465 zł w zależności od stopnia konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną. Jednak art.10 tego projektu określa maksymalną wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2015r. na 1150zł. Projekt przewidywał zwiększenie maksymalnej wysokości tego świadczenia do 900zł, ale w 2014r.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >