Przewodniczący SLD o respektowaniu orzeczeń TK

23.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Radny SLD Maciej Rakowski podczas sesji Rady Miasta Łodzi dnia 20 kwietnia br. zgłosił projekt uchwały dotyczącej stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Uchwała przewiduje, że przy podejmowaniu decyzji Rada Miejska będzie stosować się do treści wyroków TK, również tych, które nie będą opublikowane w Dzienniku Ustaw RP. Rada zwraca się także do Prezydenta Miasta Łodzi o uwzględnienie wszystkich wyroków TK przy podejmowaniu decyzji administracyjnych.

Uchwała została zainicjowana przez klub SLD i przyjęta przez Radę Miasta, stąd wypowiedź jest prawdziwa.

Podobne stanowisko zostało przyjęte również przez Radę m. st. Warszawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.