Przyszły minister energetyki – Krzysztof Tchórzewski

23.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kontekst rozmowy dowodzi, że Krzysztof Tchórzewski miał na myśli energię elektryczną. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii w UE-27 i Polsce w 2011 roku dla energii elektrycznej wynosi 25,3 do 12,8%. Oznacza to, że zużycie w przypadku Polski jest niższe dokładnie o 50,6%.

Natomiast według danych Światowej Rady Energetycznej w 2014 roku gospodarstwa UE-27 (brak danych dla Malty) zużywają średnio 3715 KWh (na podstawie obliczeń własnych), a polskie 1941 KWh, co stanowi prawie 50% mniej (dokładnie 52,2%) niż gospodarstwa UE.

Oba źródła potwierdzają prawdziwość wypowiedzi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.