Radosław Sikorski w Polskim Radiu

27.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu z 15 maja 2014r., dotyczącymi zmian PKB w UE oraz w sferze euro wynika, że Polska w ujęciu rocznym odnotowała jego 3,5% wzrost. Tym samym wyprzedziła ona wszystkie kraje tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku.

W ujęciu kwartalnym PKB Polski wzrosło o 1,1%, plasując ją tym samym na pierwszym miejscu razem z Węgrami.

Natomiast w ujęciu rocznym biorąc pod uwagę wszystkie państwa członkowskie największy wzrost odnotowała Rumunia- 3,8%, natomiast najgorszy wynik- ze spadkiem -4,1% uzyskał Cypr.

1.       POLSKA

3.5

2.       Austria

1.0

3.       Belgia

1.2

4.       Dania

5.       Finlandia

-0.8

6.       Francja

0.8

7.       Grecja

-1.1

8.       Hiszpania

0.6

9.       Holandia

-0.5

10.   Irlandia

11.   Luksemburg

12.   Niemcy

2.3

13.   Portugalia

1.2

14.   Szwecja

15.   Wielka Brytania

3.1

16.   Włochy

-0.5

1.1.   Wzrost PKB Polski i państw „starej” Unii w ujęciu rocznym

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.