Rafał Bochenek w Kontrwywiadzie RMF FM

29.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Rzecznik rządu Rafał Bochenek w sposób oczywisty niepoprawnie cytuje konstytucję. Art 190 ust 2 stanowi, że “Orzeczenia [TK] […] podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony.”

Szczegóły tej procedury reguluje Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych , która konsekwentnie, w ponad trzydziestu wystąpieniach, posługuje się pojęciem “ogłoszenia”. W szczególności, zgodnie z art. 9, “W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się […] orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego”

Pojęcie “opublikowania” pojawia się jedynie w kontekście postępowania z aktami niższej rangi; zgodnie z art. 12 ust. 2: “W dziennikach urzędowych […], mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia […]”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.