Rafał Grupiński w Polityce przy kawie

17.06.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W roku szkolnym 2007/2008 funkcjonowało ogółem 16902 placówek wychowania przedszkolnego, w tym na wsi 2598 przedszkoli i ok. 7236 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Łącznie daje nam to 9834 placówek wychowania przedszkolnego na wsi.

Analogiczne dane z roku szkolnego 2014/2015 prezentują się następująco: ogółem 21661 placówek wychowania przedszkolnego, w tym na wsi 3623 przedszkoli, 6432 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1310 zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych. Razem mamy 11365 placówek wychowania przedszkolnego.

Jeśli chodzi o liczbę placówek wychowania przedszkolnego to na przestrzeni lat 2007-2015 ich liczba wzrosła o ok. 15%. Jeśli zwrócimy uwagę tylko na przedszkola, to wzrost liczby placówek wyniósł ok. 39%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.