Reforma polskiej służby zdrowia

W dniu 25 maja 2017 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1200), zwaną potocznie ustawą o sieci szpitali. Ministerstwo Zdrowia na stronie poświęconej temu aktowi prawnemu wskazuje na jego główny cel, którym jest jest poprawa opieki specjalistycznej nad pacjentami i zapewnienie lepszych warunków funkcjonowania szpitali. W sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych. Sieć szpitali obejmie:

  • świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego
  • świadczenia wysokospecjalistyczne
  • świadczenia z zakresu programów lekowych
  • świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych
  • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej
  • świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe.

Rozliczanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci szpitali będzie się, co do zasady, odbywać w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach.

Ryczałt oznacza, że dany szpital otrzymywałby rodzaj budżetu globalnego, obejmującego znaczną część świadczeń szpitalnych, ale ponadto również świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w odpowiednich przychodniach przyszpitalnych, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a nawet świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Z kwoty ryczałtu zostaną wyodrębnione środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do tych świadczeń wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Wykaz takich świadczeń, wymagających wyodrębnienia przeznaczonych na nie kwot finansowania, zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ministerstwo ogłosiło już, jakie szpitale wejdą do sieci we wszystkich województwach. Oznacza to, że otrzymają one 93% budżetu przeznaczonego na świadczenia medyczne. Świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych, na które zostanie przeznaczone 7% środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli nie zostaną wyłonione w tym postępowaniu, nie otrzymają finansowania na leczenie pacjentów.

Uchwalenie ustawy o sieci szpitali wznowiło dyskusję na temat kształtu polskiej służby zdrowia i potrzebie jej dogłębnej reformy. Jednym z komentatorów zmian jest były minister zdrowia Marek Balicki, który w środowym Poranku TOK FM mówił o skutkach wprowadzenia ustawy o sieci szpitali.

Sprawdzone wypowiedzi

Marek Balicki

Jedyny duży geriatryczny oddział w Warszawie, w szpitalu wolskim stworzony kilka lat temu również z pomocą Jurka Owsiaka, nie znalazł się w sieci, dlatego może stracić finansowanie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Oddział geriatryczny w Szpitalu Wolskim w Warszawie został otwarty 13 października 2015 r. i był pierwszym oddziałem o takim profilu w województwie mazowieckim. Na oddziale znajduje się 36 łóżek w 12 salach chorych. Wg szacunków Szpitala Wolskiego koszt zorganizowania oddziału wyniósł około 4,5 mln zł. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała 620 tys. zł. na pomoc w wyposażeniu oddziału.

Szpital Wolski znalazł się na liście sieci szpitali województwa mazowieckiego, ale został zakwalifikowany jako szpital I stopnia, co oznacza, że Marek Balicki miał rację i oddział geriatryczny nie został zakwalifikowany do sieci. Kwalifikacja jako szpital I stopnia oznacza, że systemem zabezpieczenia świadczeń została objęta chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych), neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych) oraz pediatria. Dla oddziału geriatrycznego może zostać przeprowadzone jedynie postępowanie konkursowe.

Do sieci szpitali województwa mazowieckiego na terenie Warszawy zostaną włączone trzy szpitale z oddziałami geriatrycznymi: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (25 łóżek), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego (razem 20 łóżek). Szpital Wolski w chwili otwarcia miał 36 łóżek.

Share The Facts
Marek Balicki
były minister zdrowia


Jedyny duży geriatryczny oddział w Warszawie, w szpitalu wolskim stworzony kilka lat temu również z pomocą Jurka Owsiaka, nie znalazł się w sieci, dlatego może stracić finansowanie.

Marek Balicki

Ponad połowa polskich gospodarstw domowych nie wydała ani złotówki na stomatologię.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z badań przeprowadzonych w 2016 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że w 3 na 5 gospodarstw domowych w ogóle nie wydano pieniędzy na leczenie stomatologiczne, usługi protetyczne itp., co stanowi więcej niż połowę respondentów.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2–9 czerwca 2016 r. na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, przy czym pytania dotyczyły zachowań respondentów w okresie 3 miesięcy poprzedzających badanie.

Średnia kwota wydana w gospodarstwie domowym na usługi stomatologiczne wyniosła 212,02 zł.

Share The Facts
Marek Balicki
były minister zdrowia


Ponad połowa polskich gospodarstw domowych nie wydała ani złotówki na stomatologię.

Marek Balicki

W Warszawie jest ponad 100 tys. mieszkańców, którzy mają ukończony 80. rok życia. 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, w 2015 r. 100 954 mieszkańców ukończyło 80. rok życia.

Share The Facts
Marek Balicki
były Minister Zdrowia


W Warszawie jest ponad 100 tys. mieszkańców, którzy mają ukończony 80. rok życia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >