Stanisław Tyszka o regulaminowych karach dla posłów

12.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zasady odpowiedzialności regulaminowej posłów reguluje uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 „REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”.

Zgodnie z artykułem 23 ust.1 uchwały, w przypadku uniemożliwiania przez posła pracy Sejmu lub jego organów Prezydium Sejmu może podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła, w wysokości nieprzekraczającej 1/2 uposażenia poselskiego lub pełnej diety parlamentarnej miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Natomiast artykuł 175 opisuje procedurę wykluczenia posła z obrad Sejmu. Zgodnie z art. 175 ust.5 Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany.

Warto dodać, że uposażenie zgodnie z  ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 9 maja 1966 jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Dieta parlamentarna to środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.

W przedmiotowej analizie oceniamy jedynie zgodność wymienionych przez Marszałka Tyszkę kar z katalogiem kar w Regulaminie Sejmu. Nie odnosimy się do zasadności ich zastosowania w obecnej sytuacji w Sejmie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.