Rezolucja PE w sprawie Ukrainy

28.03.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Już pierwotny tekst rezolucji zawierał odniesienie do art. 49 TUE stanowiącego podstawę dla ewentualnej akcesji Ukrainy do UE w przyszłości. Poprawka zaproponowana przez posła J. Sarysza-Wolskiego miała charakter kosmetyczny i nie zmieniła wymowy aktu przyjętego przez Parlament Europejski.

Wstępny projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego odnośnie do Ukrainy stanowił, że  „[UE] przypomina ponadto, że art. 49 TUE ma zastosowanie do Ukrainy, podobnie jak do pozostałych europejskich państw”. Podczas posiedzenia plenarnego, poseł J. Saryusz-Wolski wyraził z przykrością, że Rezolucja PE nie jest jasno sprecyzowana, toteż wniósł poprawkę do tekstu o brzmieniu „[UE] podkreśla, że zgodnie z art. 8 i 49 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) wszystkie państwa europejskie, w tym państwa objęte Partnerstwem Wschodnim, mają długoterminową możliwość ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.