Rezolucja PE w sprawie Ukrainy

27 lutego 2014 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą sytuacji na Ukrainie. Dokument potępia brutalność poprzednich władz państwowych oraz wzywa do intensyfikacji dialogu UE-Ukraina w sprawie umowy stowarzyszeniowej oraz umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Saryusz-Wolski

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Już pierwotny tekst rezolucji zawierał odniesienie do art. 49 TUE stanowiącego podstawę dla ewentualnej akcesji Ukrainy do UE w przyszłości. Poprawka zaproponowana przez posła J. Sarysza-Wolskiego miała charakter kosmetyczny i nie zmieniła wymowy aktu przyjętego przez Parlament Europejski.

Wstępny projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego odnośnie do Ukrainy stanowił, że  „[UE] przypomina ponadto, że art. 49 TUE ma zastosowanie do Ukrainy, podobnie jak do pozostałych europejskich państw”. Podczas posiedzenia plenarnego, poseł J. Saryusz-Wolski wyraził z przykrością, że Rezolucja PE nie jest jasno sprecyzowana, toteż wniósł poprawkę do tekstu o brzmieniu „[UE] podkreśla, że zgodnie z art. 8 i 49 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) wszystkie państwa europejskie, w tym państwa objęte Partnerstwem Wschodnim, mają długoterminową możliwość ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej”.

Krzysztof Lisek

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

W punkcie 25. rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie rzeczywiście znalazł się zapis o znaczeniu dywersyfikacji dostaw energii. Postanowienie to zostało wniesione do rezolucji dzięki poprawce wniesionej ustnie przez posła K. Liska.

Postanowienie tego nie było w żadnym z tekstów pierwotnych przedłożonych przez poszczególne frakcje, ani wspólnym projekcie rezolucji, który przyjeło 5 grup politycznych. Również podczas debaty nad projektem rezolucji nie pojawiła się kwestia dywersyfikacji dostaw energii (ogólne kwestie związane z energetyką były zaś podnoszone przez posłów B. Liberadzkiego i A. Grzyba). Niemniej jednak w protokole z głosowania znalazła się informacja o tym, iż K. Lisek wniósł ustną poprawkę dotyczącą zmiany tekstu rezolucji od punktu 22 (w tym 25.), która została przyjęta przez Parlament Europejski.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >