Robert Biedroń – Gość Radia ZET

Gościem Moniki Olejnik był Robert Biedroń, prezydent Słupska. Głównym tematem rozmowy były uprawnienia Prezydenta w związku z udzielaniem ślubów, sytuacja rolników oraz konwencja o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy.

Sprawdzone wypowiedzi

Robert Biedroń

Ja jestem kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego art. 6 Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). W gminach powyżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego.

Liczba ludności Słupska stan na 30 VI 2014 wynosi  93 936 mieszkańców oznacza to, zgodnie z art. 6 pkt 3, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego.

Obecnie  kierownikiem USC w Słupsku jest Krystyna Wrycz. Ślubu cywilnego udziela kierownik lub zastępca danego USC, dodatkowo takie uprawnienia posiadają: prezydent, wójt, burmistrz danej gminy.

 

Robert Biedroń

[przegłosowanie konwencji] To nie jest sukces, pani redaktor. To jest standard, który dzisiaj, jak pani pojedzie do jakiegokolwiek europejskiego kraju,(…) naprawdę…

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Rada Europy liczy 47 członków, a sygnatariuszami konwencji jest 37 państw będących jej członkami.  Według  art. 75 ust. 3 konwencji jej wejście w życie uzależnione zostało od jej ratyfikacji przez minimum 10 sygnatariuszy (w tym przynajmniej 8 państw członkowskich RE). Szesnastu członków Rady Europy  ratyfikowało konwencję, w związku z czym obowiązuje ona tylko i wyłącznie na ich terytorium zgodnie z art. 75 ust. 2 owej konwencji. Reasumując konwencja obowiązuje jedynie w 16 państwach Rady Europy i jej obowiązywanie nie stanowi standardu w jakimkolwiek europejskim kraju.

Dodatkowo należy uwzględnić fakt, że zgodnie z art. 80 ust. 1. każda ze stron (każde z państw) może w dowolnym czasie wypowiedzieć konwencję, w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. W powiązaniu z art. 75 konwencji oznacza to, że w przypadku jej wypowiedzenia skutkującego zmniejszeniem wymaganej liczby ratyfikacji (10 sygnatariuszy w tym przynajmniej 8 państw członkowskich RE) owa konwencja przestaje obowiązywać.

Robert Biedroń

Turcja, która pierwsza przyjęła tę konwencję, naprawdę…[]

Prawda Ukryj uzasadnienie

Turcja 11 maja 2011 roku wraz z innymi 12 krajami (Austria, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Luksemburg, Czarnogóra, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja)  podpisała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz jako pierwszy z sygnatariuszy ratyfikowała ową konwencję (14 marca 2012).

Należy jednak przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 75 ust.3  owej konwencji, zaczęła ona obowiązywać dopiero od 1 sierpnia 2014 roku – pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia kiedy 10 sygnatariuszy, w tym co najmniej 8 państw członkowskich Rady Europy, wyraziło zgodę na związanie się konwencją.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >