Robert Biedroń – Gość Radia ZET

14.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego art. 6 Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). W gminach powyżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego.

Liczba ludności Słupska stan na 30 VI 2014 wynosi  93 936 mieszkańców oznacza to, zgodnie z art. 6 pkt 3, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego.

Obecnie  kierownikiem USC w Słupsku jest Krystyna Wrycz. Ślubu cywilnego udziela kierownik lub zastępca danego USC, dodatkowo takie uprawnienia posiadają: prezydent, wójt, burmistrz danej gminy.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.