Robert Biedroń o budżecie Słupska

18.04.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych dostępnych w Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku, budżety miasta od 2003 roku* przedstawiały się następująco:

Powyższe informacje potwierdzają wypowiedź Roberta Biedronia. Budżet Słupska w 2018 r. jest największy od 2003 roku, ponieważ zarówno wpływy, jak i wydatki są najwyższe w historii miasta. Wpływy do budżetu miasta w 2017 roku pierwszy raz przekroczyły pół miliarda złotych. Warto zaznaczyć jednak, że pierwszy raz od trzech lat bilans wpływów i wydatków znalazł się na minusie.

W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za PRAWDĘ.


*najstarsze dostępne dane dot.  budżetu Słupska na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Słupsku pochodzą z 2003 r.

 

Share The Facts
Robert Biedroń
Prezydent Słupska


Dzisiaj w Słupsku mamy największy w historii budżet.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.