Roman Giertych – Gość Radia Zet

01.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W 1999 roku weszła w życie sporządzona w Waszyngtonie umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotycząca ekstradycji.W art. 4 ww. dokumentu strony co prawda nie zobowiązują się do przekazania swojego obywatela, jednakże organ wykonujący (w Polsce jest nim Minister Sprawiedliwości) może wydać taką osobę, jeżeli według niego będzie to właściwe i możliwe.

W oparciu o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z roku 2010 art. 4 umowy polsko-amerykańskiej nie narusza Konstytucji Rzeczypospolitej (głównie dotyczy to art. 55). Ekstradycja jest możliwa, jeżeli spełnione zostaną przesłanki, potrzebne jest orzeczenie sądu w danej sprawie.

Treść art. 55 Konstytucji Rzeczpospolitej do roku 2006 zakazywała ekstradycji obywatela polskiego, w wyniku czego Europejski Nakaz Aresztowania, dokładniej art. 607t  był sprzeczny z Ustawą Zasadniczą RP. W 2006 roku Parlament uchwalił zmianę do art. 55, która głosi, że są okoliczności dopuszczające wydanie obywatela polskiego (art.55 ust. 2 i 3).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.