Rozmieszczenie agencji wyspecjalizowanych Unii Europejskiej

20.04.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polska jest 6. największym krajem Unii Europejskiej pod względem powierzchni, zajmuje również 6. miejsce w UE, jeśli chodzi o liczbę ludności.

Zgodnie z danymi udostępnianymi przez Komisję Europejską, obecnie istnieją 33 agencje zdecentralizowane oraz 6 agencji wykonawczych. W Polsce swoją siedzibę ma jedna agencja UE – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX). Agencje są specjalnie wydzielonymi podmiotami od instytucji Unii Europejskiej, ich rolą jest wykonywanie określonych zadań w wąskim obszarze. Wyróżnia się:

– agencje zdecentralizowane (UE powołała te agencje do życia, aby mogły one realizować zadania naukowe i techniczne, które pomagają instytucjom UE we wdrażaniu polityk i podejmowaniu decyzji),

– agencje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (powierza się im bardzo konkretne zadania techniczne, naukowe lub w zakresie zarządzania w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej),

– agencje wykonawcze (ustanawiane na czas określony przez Komisję Europejską w celu zarządzania wybranymi zadaniami związanymi z programami UE),

– agencje i organy Euroatomu (utworzone do osiągnięcia celów określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej).

zrzut-ekranu-2018-04-20-o-18-27-07

*z powodu Brexitu z Londynu do Amsterdamu przenosi się Europejska Agencja Leków (EMA)

**z powodu Brexitu z Londynu do Paryża przenosi się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

Share The Facts
Marek Sowa
poseł Nowoczesnej


Przypomnę, że jako jeden z największych krajów mamy tylko Frontex, a np. Belgia ma sześć lokalizacji (agencji UE – przyp. red.), Francja – cztery, Luksemburg – trzy, Włochy – dwie, Holandia – dwie, Hiszpania – pięć.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.