Janusz Piechociński o zwiększeniu rezerw kapitałowych

25.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

J. Piechociński podjął decyzję o zwiększeniu rezerw materiałowych, jednak zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Jej treść jest jednak informacją niejawną.

W odpowiedzi na nasze zapytanie Agencja Rezerw Materiałowych oraz Ministerstwo Gospodarki potwierdziło podjęcie decyzji przez ministra J. Piechocińskiego. Zgodnie z prawem, decyzja ta pozostaje objęta klauzulą tajności. Agencja Rezerw Materiałowych jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, działającą na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.  Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą minister właściwy do spraw gospodarki tworzy rezerwy strategiczne w drodze decyzji. Decyzje ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie tworzenia rezerw strategicznych opatrzone są klauzulą tajności. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu, w tym przypadku minister właściwy do spraw gospodarki. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 3 cytowanej ustawy zniesienie lub zmiana klauzuli tajności są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę uprawnioną do podpisania dokumentu w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony, o których mowa w art. 5 ustawy.

Konsekwencją decyzji o zwiększeniu rezerw materiałowych było zamówienie przez Agencję Rezerw Materiałowych świadczenia usługi magazynowania rezerw strategicznych i zapasów państwowych ropy naftowej w zbiornikach naziemnych (28 lutego 2014 r.). Zgodnie z § 1. ust.3  Zarządzenia Ministra Gospodarki w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki, Agencja Rezerw Materiałowych podlega Ministrowi Gospodarki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.