Rozmowa dnia: Janusz Wojciechowski

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Janusz Wojciechowski w rozmowie w Jedynce Polskiego Radia o polskich rolnikach.

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Wojciechowski

Dlatego że 1 maja 2016 roku kończy się okres ochronny na zakup polskiej ziemi, przyjadą cudzoziemcy kupować polską ziemię i polscy rolnicy będą w tym momencie biedni, zadłużeni (…)

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zniesienie ograniczeń w nabywaniu polskich gruntów rolnych i leśnych przez obywateli i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego nastąpi 1 maja 2016 r.

Art. 8 ust. 2  ustawy stanowi “Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia: 1) nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej”

Taki okres został wynegocjowany przez polski rząd przy przystąpieniu do UE. Powoduje to obawy o spekulacyjne zakupy gruntów przez obywateli państw członkowskich oraz wzrost cen gruntów. Cena ziemi w Polsce w porównaniu do ceny w takich krajach, jak Niemcy lub Holandia, kształtuje się na parokrotnie niższym poziomie.

Dnia 1 lipca 2014 roku został złożony w Sejmie przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ta ustawa ma za zadanie uregulować rynek ziemi rolnej na wzór regulacji takich państw jak Francja, Niemcy.