Rozmowa dnia – Marek Sawicki

Kilka dni temu tekę ministra rolnictwa i rozwoju wsi objął ponownie Marek Sawicki. Jeszcze przed nominacją był gościem Rozmowy Dnia w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Dyskusja dotyczyła głównie kryzysowej sytuacji na Ukrainie i jej konsekwencji dla polskiej gospodarki oraz kwestii prywatyzacji lasów państwowych.

Rozmowę przeprowadził Krzysztof Grzesiowski. Pełny zapis dyskusji.

[fot. Polskie Radio S.A./www.polskieradio.pl]

Sprawdzone wypowiedzi

Marek Sawicki

[Ukraina] to nasz 8. partner handlowy

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi GUS, w 2013r. Ukraina zajęłą 16 miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Ukraina uplasowała się na 8 miejscu wśród najważniejszych polskich rynków eksportowych (z punktu widzenia importu – 21 miejsce). Według wstępnych danych w 2013 r. obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą wzrosły o 1,4% i wyniosły blisko 8 mld USD, w tym Polski eksport na Ukrainę zwiększył się o 8,5% i osiągnął wartość 5,7 mld USD, natomiast import obniżył się o 13% do poziomu 2,2 mld USD.

 

Marek Sawicki

12 tysięcy polskich firm inwestuje na Ukrainie.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Nie odnaleźliśmy żadnych publicznie dostępnych danych dotyczących wolumenu polskich firm lokujących kapitał na terenie Ukrainy.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Gospodarki, ok. 12 tys. polskich przedsiębiorstw eksportuje obecnie swoje towary na Ukrainę – nie oznacza to jednak, iż podmioty te prowadzą tam jakąkolwiek działalność inwestycyjną.

Zgodnie z raportem “Polski Czempion. Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych” przygotowanym przez PwC, liczba firm deklarujących posiadanie inwestycji na Ukrainie jest wśród najwyższych (równa Czechom i Niemcom). Dane te nie odnoszą się niestety do rzeczywistej liczby polskich firm inwestujących na Ukrainie.

Według danych Ministerstwa Gospodarki, w 2013 r. polskie przedsiębiorstwa zainwestowały na terenie Ukrainy 945,3 mln USD. Obecnie Polska zajmuje 12 miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych na Ukrainie.

Marek Sawicki

Kiedy wystąpił regres cenowy na rynkach owoców i warzyw w 2009 roku, kiedy mieliśmy aferę Escherichia coli w Niemczech

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Afera Escherichia coli w Niemczech (tzw. afera ogórkowa) miała miejsce w roku 2011 (raport Światowej Organizacji Zdrowia).

Marek Sawicki

Kiedy rządził AWS, kiedy ministrem środowiska był pan Szyszko, później pan Tokarczuk, to wtedy powstała koncepcja przeznaczenia ponad 2 mln ha lasów państwowych na cele reprywatyzacyjne zablokowana skutecznie inicjatywą posła Żelichowskiego i wprowadzeniem do ustawy o lasach zapisu, że lasy są dobrem ogólnonarodowym i nie podlegają sprzedaży

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Za rządów AWS powstała koncepcja tzw. renty leśnej wypłacanej z tytułu odszkodowania za uprzednią nacjonalizację ok 1.850 tys. ha lasów. Na mocy art. 14 pkt 13 ostatecznie przyjętej ustawy reprywatyzacyjnej, niemożliwe było jednak przywrócenie własności lub udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej las, będący własnością Skarbu Państwa. Ustawa ta została zawetowana przez Prezydenta A. Kwaśniewskiego. Poseł S. Żelichowski był jedynie pełnomocnikiem grupy obywateli wnioskujących o przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji i reprywatyzacji lasów, które ostatecznie nie doszło do skutku.

 

Kadencja rządu Jerzego Buzka (z ramienia AWS – Akcja Wyborcza Solidarność) przypadła na okres od dnia 31.10.1997 r. do dnia 19.10.2001 r. Do pełnienia funkcji ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa powołany wówczas został Jan Szyszko. Następnie w ramach zmian w Radzie Ministrów, w dniu 19.10.1999 r. ministrem środowiska został Antoni Tokarczuk. W okresie tym toczyły się prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej, która miała dążyć do zadośćuczynienia za naruszenia prawa własności mające miejsce podczas przejmowania prywatnego majątku w okresie powojennym, tj. nacjonalizacji mienia – dotyczyło to również pewnej powierzchni lasów państwowych. Niemniej jednak, z przedłożonego we wrześniu 1999 r. projektu ustawy reprywatyzacyjnej (oraz sporządzonym do niego uzasadnieniem – pkt 8) wynika, że z tytułu utraty lasów osoby uprawnione miały otrzymywać bony reprywatyzacyjne, które następnie miały być obowiązkowo wykupywane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – była to tzw koncepcja renty leśnej, zaproponowana przez ówczesnego ministra ochrony środowiska – Jana Szyszkę (patrz: uzasadnienie projektu pkt 8). Okres wypłaty renty leśnej wraz z odsetkami miał wynosić 10 lat od dnia emisji bonów reprywatyzacyjnych. Ponadto w trakcie toku legislacyjnego wskazany projekt został uzupełniony o zapis art. 14 pkt 13, zgodnie z którym nie przywraca się własności lub udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej las (w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach) będący własnością Skarby Państwa i pozostający w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego “Lasy Państwowe”. Ostatecznie ustawa została uchwalona w takim właśnie kształcie. W dniu 22 marca 2001 r. prezydent A. Kwaśniewski skorzystał z prawa veta i odmówił jej podpisania.

 

W uzasadnieniu veta złożonego przez prezydenta A. Kwaśniewskiego do uchwalonej ustawy można przeczytać, iż z wyliczeń Rządu wynikało, że reprywatyzacja w formie renty leśnej miała dotyczyć ok 7 tys osób uprawnionych do jej wypłaty z tytułu przejęcia na własność Skarbu Państwa ok. 1.850 tys ha lasów (str. 9 uzasadnienia veta). Nigdzie natomiast nie ma mowy o tym, że właśnie 2 mln ha lasów państwowych miały zostać przeznaczone na cele reprywatyzacyjne. Należy się zgodzić jednak z tym, że skala i zakres obowiązku wypłat renty leśnej nałożonego na Lasy Państwowe, w efekcie mogły doprowadzić do tego, że aby sprostać temu obowiązkowi, zmuszone one mogły być do sprzedaży swoich nieruchomości, innych niż wymienione w art. 14 pkt 13 ustawy. Ten też argument stanowił jedną z podstaw do veta, które ostatecznie doprowadziło do upadku lansowanej ówczesnego ministra środowiska J. Szyszkę koncepcji.

 

Z kolei odnośnie inicjatywy posła S. Żelichowskiego, to sprowadziła się ona do tego, że w styczniu 2000 r. jako pełnomocnik grupy obywateli wniósł do marszałka Sejmu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji i reprywatyzacji lasów. Referendum to się nie odbyło. Natomiast w kwestii dotyczącej lasów jako dobra ogólnonarodowego nie podlegającego sprzedaży – zapisu takiego w ustawie o lasach państwowych nie znajdziemy. Co więcej, w art. 38 wprowadza ona (co prawda pod pewnymi warunkami) możliwość ich sprzedaży.

 

Marek Sawicki

Komisja Europejska bardzo szybko wyasygnowała, jak wtedy pamiętam, chyba ze 140 mln € na rekompensaty, Polska uzyskała wtedy 48 mln € rekompensat za straty rynkowe. [w związku z regresem cenowym na rynkach owoców i warzyw w 2009]

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Tzw. afera Escherichia coli wywołała regres cenowy na rynku owoców i warzyw w 2011 roku. W związku z powyższym Komisja Europejska wyasygnowała 227  mln € na odszkodowania na pokrycie strat rynkowych. Polsa uzyskała z tej sumy 46 mln €.

Przede wszystkim wskazać należy, że powoływana afera Escherichia coli w Niemczech miała miejsce w 2011 r. (tzw afera ogórkowa, która pierwotnie miała zacząć się w Hiszpanii) nie w 2009 r. M. Sawicki podaje przy tym błędną kwotę unijnej puli odszkodowań przeznaczonej przez Komisję Europejską na pokrycie strat rynkowych (faktycznie była to bowiem kwota początkowo w wysokości 210 mln €, zwiększona następnie do poziomu 227 mln € przy jednoczesnym złożeniu wniosków o jej przyznanie przez 22 kraje członkowskie), wskazując jednocześnie nieco zawyżoną kwotę uzyskaną przez Polskę (48 € mln zamiast przyznanych 46 mln €). Taki sposób przedstawienia faktów może doprowadzić do wniosku, że w tym czasie proporcjonalny udział Polski w uzyskanych rekompensatach był znacznie wyższy niż w rzeczywistości (Polska co prawda zajęła drugie miejsce pod tym względem, za Hiszpanią). Pamiętać przy tym należy, że poseł M. Sawicki w tym czasie pełnił funkcję ministra rolnictwa.

Marek Sawicki

Rząd się nie zastanawiał, rząd wniósł już stosowne wnioski do Komisji Europejskiej i do komisarza Ciolosa [w sprawie embargo na eksport wieprzowiny do Rosji]

Prawda Ukryj uzasadnienie

Polska faktycznie wystąpiła do Komisji Europejskiej oraz komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa z formalnym wnioskiem o zaplanowanie właściwych mechanizmów finansowania ewentualnej akcji zwalczania oraz likwidacji skutków ekonomicznych wystąpienia ASF w państwach członkowskich, w których wystąpi choroba.

 

Informacja o pozostałych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-w-sprawie-ASF

Marek Sawicki

Zamiast pukać do drzwi w Brukseli i wspomagać ministra rolnictwa tam, to akurat w dniu dzisiejszym ten senator, ta organizacja organizuje protesty rolnicze

Prawda Ukryj uzasadnienie
26 lutego pod gmachem resortu rolnictwa w Warszawie pikietowała setka rolników. Protestujący domagali się m. in. referendum w sprawie Lasów Państwowych oraz zakazu wykupu ziemi przez cudzoziemców.
Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych był na miejscu protestu i przemawiał do zgromadzonych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >