Ryszard Czarnecki na temat artykułu siódmego Traktatu o Unii Europejskiej

18.06.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 7, ust. 1, Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej, większością czterech piątych swych członków, może stwierdzić ryzyko poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości unijnych, o których mowa w artykule 2 Traktatu. Do tych wartości należy poszanowanie godności ludzi, wolności, demokracji, równości, państwa prawa i praw człowieka.

Rada przeprowadza takie głosowanie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej. Rada UE może przed podjęciem decyzji wysłuchać Państwo Członkowskie i wydać mu zalecenia.

W artykule 7, ust. 2 Traktatu czytamy, że o naruszeniu wartości unijnych przez Państwo Członkowskie decyduje jednomyślnie Rada Europejska, na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub KE i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Dopiero po tej decyzji Rady Europejskiej, Rada Unii Europejskiej może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw Państwa Członkowskiego w Unii Europejskiej.

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw i rządów wszystkich krajów członkowskich, przewodniczący KE oraz Wysoki przedstawiciel ds. Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Z kolei w skład Rady UE wchodzą ministrowie Państw Członkowskich UE, w zależności od obecnie omawianego obszaru.

Ponieważ w skład Rady Europejskiej, która decyduje o naruszeniu wartości unijnych, wchodzą przedstawiciele państw członkowskich Unii, którzy głosują nad uruchomieniem art. 7 Traktatu o UE, uznajemy powyższą wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Ryszard Czarnecki
Deputowany do Parlamentu Europejskiego


To jest bardzo istotne, bo to kraje głosują w Radzie Europejskiej, czy uruchomić artykuł 7, czy też nie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.