Ryszard Czarnecki o polityce zagranicznej

09.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według szacunkowych danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) wydatki Gruzji na wojskowość w roku 2013 wyniosły 442 miliony dolarów.

Ponadto wskazać można, że stanowiły one 2,8% PKB.

Jedynym rokiem kiedy wydatki Gruzji w zakresie wojskowości oscylowały wokół miliarda dolarów jest rok 2008, kiedy osiągnęły one 1140 miliona dolarów.

Na przestrzeni lat 2008- 2013 wydatki wojskowe Gruzji kształtowały się następująco:

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.