Ryszard Czarnecki w Polskim Radiu

04.06.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców w roku 2014 wniosek o azyl w Polsce złożyło 2 obywateli Rosji (w statystykach nie rozróżnia się narodowości czeczeńskiej, Czeczeni są traktowani jako obywatele rosyjscy, według UDSC stanowią oni 86% obywateli rosyjskich wnoszących o objęcie ochroną).

Przyjmując, że Ryszard Czarnecki miał na myśli wnioski o nadanie statusu uchodźcy – ta wypowiedź nadal musi być sklasyfikowana jako fałsz,bowiem w 2014 roku złożyło je w Polsce 4112 obywateli Rosji, w tym Czeczenów (uwzględniając wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.