Ryszard Kalisz w Poranku TOK FM

Głównym tematem rozmowy z Ryszardem Kaliszem w Poranku TOK FM były stosunki Kościoła z państwem. Podniesiona została kwestia ustaleń zawartych w Konkordacie.
Zdjęcie: Agencja Gazeta

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Kalisz

[Konkordat] Ustawę przegłosował AWS i UW, ratyfikował prezydent Kwaśniewski. Ja byłem szefem Kancelarii Prezydenta i brałem w tym udział.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Głosowanie nad ratyfikacją konkordatu z 28 lipca 1993r. zostało przeprowadzone 8 stycznia 1998r. AWS i UW opowiedziały się za przyjęciem ustawy. Podpisany został przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 23 lutego 1998r. Nieprawdą jest jednak stwierdzenie, że w tym czasie Ryszard Kalisz obejmował stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta RP. Do 1 listopada 1998r. funkcję tą sprawowała Danuta Hübner.

Klub/Koło

Liczebność

Głosowało

Za

Przeciw

Wstrzymało się

Nie głosowało

AWS

200

193

192

1

7

SLD

163

156

1

154

1

7

UW

60

56

49

6

1

4

PSL

26

22

22

4

niez.

6

5

5

1

ROP

4

4

4

Ryszard Kalisz

Konkordat przewiduje finansowanie przez państwo trzech uczelni kościelnych. PO przegłosowała finansowanie kolejnych trzech uczelni kościelnych, czym przekroczyła granice konkordatu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Konkordat (art. 15. ust. 3) nie określa dokładnej liczby finansowanych uczelni kościelnych (wymienia jedynie dwie: Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz przewiduje możliwość dodania kolejnych uczelni), a dotacja dla każdej z nich jest określana na podstawie odrębnych ustaw. Ponadto, to nie za czasów rządu Platformy Obywatelskiej, ale jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości (konkretnie rządu mniejszościowego Kazimierza Marcinkiewicza) w kwietniu 2006 roku uchwalono ustawy o dotacji dla trzech kościelnych uczelni wyższych (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie) głosami posłów wszystkich ugrupowań poza SLD (PiS, PO, LPR, PSL, Samoobrona, niezrzeszeni).

Ryszard Kalisz

W swoim czasie, będąc jeszcze w SLD, skierowałem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ten w konserwatywnym składzie uznał, że to było zgodne z konstytucją.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prawdą jest, że Ryszard Kalisz, jako poseł SLD, wraz z grupą innych posłów zaskarżył w/w ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodne z Konstytucją RP oraz z Konkordatem, na co w grudniu 2009 roku Trybunał odpowiedział, iż powyższe ustawy są zgodne z Konstytucją i Konkordatem.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2009 roku:

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/2013-zasady-finansowania-szkolnictwa-wyznaniowego-2/

Ryszard Kalisz

Konkordat przewiduje i wylicza święta kościelne. Nie ma tam święta Trzech Króli. Ale jest przepis, który mówi, że każde kolejne święto kościelne musi być ustanowione w drodze renegocjacji konkordatu. PO ustanowiła święto Trzech Króli, łamiąc konkordat.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanym 28.07.1993 roku w artykule 9 ustęp 1 wskazany został zamknięty katalog dni świątecznych wolnych od pracy, w którym Święto Trzech Króli nie zostało uwzględnione.

Ponadto w tym samym artykule, w ustępie 2 zapisano, że rozszerzenie wykazu dni świątecznych wolnych od pracy wymienionych w Konkordacie może nastąpić po porozumieniu Układających się Stron.

Święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy jest od 1.01.2011 roku na mocy ustawy z dnia 24.09.2010 roku o zmianie ustawy-  Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, której inicjatorem była Platforma Obywatelska. Ustawa ta jednak nie dodała nowego wpisu do Konkordatu, a do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >