Ryszard Petru o aborcji w Niemczech

28.03.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według § 218a Kodeksu Karnego Republiki Federalnej Niemiec kobieta może przerwać ciążę do 12 tygodnia od poczęcia w sytuacjach jedynie gdy:

  • ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety lub ryzyko poważnego naruszenia zdrowia fizycznego lub psychicznego (ust. 2)
  • ciąża jest wynikiem przestępstwa pedofilii lub gwałtu (ust. 3)

Jednak, według ust. 4 kobieta nie podlega karze w przypadku przerwania ciąży do 22 tygodnia od poczęcia, jeśli wcześniej skorzystała z odpowiednich konsultacji, zabieg został przeprowadzony przez lekarza i pomiędzy konsultacją a zabiegiem zachowano odstęp co najmniej 3 dni.

Doradztwo, według § 219 ust. 1, ma służyć „ochronie nienarodzonego życia” i pomóc kobiecie w otwarciu perspektyw na życie z dzieckiem. Konsultacje powinny  pomóc kobiecie w podjęciu odpowiedzialnej i sumiennej decyzji. Według ust. 2 doradztwo takie musi być świadczone przez odpowiedni ośrodek, a po zakończonych konsultacjach musi on wydać ciężarnej zaświadczenie z datą ostatniej konsultacji i danymi ciężarnej.

Według ustawy „Prawo o zapobieganiu i radzeniu sobie z konfliktami ciążowymi” kraje związkowe RFN są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej ilości poradni (ust. 3). Natomiast szczegółowy zakres konsultacji został określony w § 5, i według ust. 2 obejmuje:

  • niewymuszone doradztwo w sprawie konfliktu ciążowego
  • wszelkie niezbędne informacje medyczne, społeczne i prawne, w tym określenie praw przysługujących matce i dziecku wraz pomocą praktyczną,
  • wsparcie w dochodzeniu roszczeń, w poszukiwaniu mieszkania, w poszukiwaniu placówki opiekuńczej dla dziecka i kontynuacji jego edukacji, a także ofertę kontynuacji opieki.

Według § 6, w przypadku, gdy jest to konieczne, za zgodą ciężarnej zapewnione zostaje bezpłatne doradztwo:

  • medyczne, specjalistyczne, psychologiczne, społeczno-edukacyjne, socjalne, prawnicze, specjalistyczne dot. wczesnej interwencji dzieci niepełnosprawnych czy innych osób, a w szczególności rodziców i bliskich krewnych.

Share The Facts
Ryszard Petru
Poseł Nowoczesnej


Jestem zwolennikiem miękkiej liberalizacji na wzór niemiecki, który polega na tym, że jeżeli kobieta jest skłonna usunąć ciążę, żeby nie robiła tego pochopnie, żeby przeszła przez proces konsultacji również psychologicznych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.