Ryszard Petru o bezrobociu we Francji

12.03.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

35-godzinny czas pracy wprowadzono we Francji stopniowo od 1 stycznia 2000 roku (dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 20 pracowników) do 1 stycznia 2002 (dla wszystkich przedsiębiorstw). Wcześniej we Francji obowiązywał 39 godzinny system pracy.

Według danych Banku Światowego, bezrobocie we Francji w roku 2000 (kiedy pierwsze zakłady pracy skróciły czas pracy) wyniosło 10,7 %, co stanowiło spadek o 1,8 pkt. proc. wobec roku 1999. W kolejnych latach stopa bezrobocia wyniosła:

2001 – 9,1%

2002 – 9,2 %

2003 – 8,8%

2004 – 9,4%

2005 – 8,9%

2006 – 8,9%

2007 – 8,1%

2008 – 7,5%

2009 – 9,1%

2010 – 9,3%

2011 – 9,2%

2012 – 9,8%

2013 – 10,4%

2014 – 10,3%

2015 – 10,4%

2016 – 10,1%

2017 – 9,9%

Z danych wynika, że poziom bezrobocia we Francji systematycznie spadał (z niewielkimi wzrostami w roku 2002 i 2004) do roku 2009. W 2009 r. bezrobocie wzrosło o 1,6 punktu procentowego, jednak było to zapewne spowodowane światowym kryzysem finansowym (według danych Banku Światowego bezrobocie wzrosło wówczas na całym świecie), a nie zmianą czasu pracy wprowadzoną 9 lat wcześniej. Wobec tego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Ryszard Petru
Poseł Nowoczesnej


We Francji wprowadzono 35-godzinny tydzień pracy. Też się dało żyć, tylko wzrosło bezrobocie.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.