Ryszard Petru o nieopublikowanych wyrokach TK

02.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw, jest wyrok z dnia 9 grudnia 2015 roku (sygn. akt K 35/15) [stan na 1.06.2016].

Pełna lista wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zostały wydane po tej dacie i oczekują na opublikowanie w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej TK. W sumie jest ich 10.

  1. 9 marca 2016r. – Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (sygn. akt K47/15).
  2. 6 kwietnia 2016r. – Podział gminy na okręgi wyborcze; odwołanie od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej (sygn. akt P 5/14)
  3. 6 kwietnia 2016r. – Zasady przywrócenia funkcjonariuszy celnych do służby (sygn. akt P 2/14)
  4. 6 kwietnia 2016r. – Zwrot kosztów procesowych; wynagrodzenie pełnomocnika – zwrot podatku VAT (sygn. akt SK 67/13)
  5. 21 kwietnia 2016r. – Zakres immunitetu parlamentarnego (sygn. akt K 2/14)
  6. 26 kwietnia 2016r. – Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową; upoważnienie ustawowe (sygn. akt U 1/15)
  7. 11 maja 2016r. – Referendum lokalne; nadzwyczajny tryb postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii referendalnej (sygn. akt SK 16/14)
  8. 17 maja 2016r. – Zwrot kosztów procesu (sygn. akt SK 37/14)
  9. 25 maja 2016r. – Zasady wpisywania zabytków ruchomych na Listę Skarbów Dziedzictwa; zasady przejęcia zabytku ruchomego na własność Skarbu Państwa (sygn. akt Kp 2/15)
  10. 25 maja 2016r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Kp 5/15)

Wypowiedź Ryszarda Petru padła w dniu 25 maja 2015 roku, jeszcze przed opublikowaniem dwóch ostatnich wyroków z listy powyżej.
W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.