Ryszard Petru w Jeden na jeden

18.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Głosowanie nad przyjęciem w całości rządowego projektu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wraz z przyjętymi poprawkami, odbyło się 11 lutego 2016r. podczas 11. posiedzenia sejmu. W głosowaniu każdy spośród 16 członków klubu parlamentarnego PSL opowiedział się za przyjęciem projektu.

Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej oddali 127 głosów wstrzymujących się od głosu, 2  głosy za, a 3 posłów zagłosowało przeciw projektowi. Mimo tego, że nie wszyscy członkowie klubu parlamentarnego oddali głos wstrzymujący się od głosu, wypowiedź uznajemy za prawdziwą, gdyż jej treść mieści się w 5% marginesie błędu uwzględnionym w naszej metodologii.

głos

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.