Ryszard Petru w Kontrwywiadzie RMF

15.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa budżetowa z dnia 30 stycznia 2016 roku przewiduje, że w tym roku program “500 złotych na dziecko” będzie kosztować państwo 17,2 mld. złotych, ale przyjęto, że w tym roku okres obowiązywania tej ustawy będzie wynosił 9 miesięcy. W uzasadnieniu do Ustawy dotyczącej programu 500 złotych na dziecko są natomiast przewidywane koszty jakie poniesie państwo w następnych latach realizacji tego projektu to kolejno 22,8 mld. złotych. Należy, więc uznać, że program 500 złotych na dziecko zgodnie z tym, co mówi Ryszard Petru kosztuje w zaokrągleniu 23 mld. złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.