Ryszard Petru w Kontrwywiadzie RMF

15.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas I czytania projektu ustawy „500 złotych na dziecko” przyjęto wniosek o skierowanie projektu wyłącznie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Ze sprawozdania prac Komisji, możemy wyczytać m.in. wnioski mniejszości. Jednym z nich są wnioski posłanki Nowoczesnej Joanny Augustynowskiej. We wniosku nr 6 poseł proponuje, aby w art. 5 (ówczesnego projektu) dodać ust. 5 w brzmieniu: „5. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko niebędące pierwszym dzieckiem osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2 500,00 zł.”. Z tekstu proponowanego wniosku wynika, że przyznanie środków pieniężnych na każde kolejne dziecko byłoby możliwe jedynie w sytuacji spełnienia przez rodzinę kryterium dochodowego – nie przekroczenia 2500 zł.

Ryszard Petru nie myli się również co do przynależności partyjnej posłów głosującym za ostateczną treścią ustawy przekazanej do Senatu, nieuwzględniającą poprawek proponowanych przez posłankę Joannę Augustynowską. Największą część głosujących stanowili członkowie PiS – 226 osób, wszyscy z obecnych na sali posiedzeń. Aby jednak uściślić wypowiedź należy dodać, że za przyjęciem ustawy byli też wszyscy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, 14 posłów Ruchu Kukiz ‘15, dwóch członków Platformy Obywatelskiej oraz 3 posłów niezależnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.