Ryszard Petru w Kontrwywiadzie RMF

Przewodniczący partii Nowoczesna Ryszard Petru był gościem Konrada Piaseckiego w Kontrwywiadzie RMF FM.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Zgłosiliśmy poprawkę, która proponowała, żeby osoby, które mają powyżej 2500 zł w rodzinie na głowe, żeby tym osobą nie przysługiwały te pieniądze. PiS to odrzucił.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podczas I czytania projektu ustawy „500 złotych na dziecko” przyjęto wniosek o skierowanie projektu wyłącznie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Ze sprawozdania prac Komisji, możemy wyczytać m.in. wnioski mniejszości. Jednym z nich są wnioski posłanki Nowoczesnej Joanny Augustynowskiej. We wniosku nr 6 poseł proponuje, aby w art. 5 (ówczesnego projektu) dodać ust. 5 w brzmieniu: „5. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko niebędące pierwszym dzieckiem osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2 500,00 zł.”. Z tekstu proponowanego wniosku wynika, że przyznanie środków pieniężnych na każde kolejne dziecko byłoby możliwe jedynie w sytuacji spełnienia przez rodzinę kryterium dochodowego – nie przekroczenia 2500 zł.

Ryszard Petru nie myli się również co do przynależności partyjnej posłów głosującym za ostateczną treścią ustawy przekazanej do Senatu, nieuwzględniającą poprawek proponowanych przez posłankę Joannę Augustynowską. Największą część głosujących stanowili członkowie PiS – 226 osób, wszyscy z obecnych na sali posiedzeń. Aby jednak uściślić wypowiedź należy dodać, że za przyjęciem ustawy byli też wszyscy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, 14 posłów Ruchu Kukiz ‘15, dwóch członków Platformy Obywatelskiej oraz 3 posłów niezależnych.

Ryszard Petru

Natomiast chce zwrócić uwagę na to, że 23 mld złotych, które ten program [Rodzina 500+] kosztuje.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Ustawa budżetowa z dnia 30 stycznia 2016 roku przewiduje, że w tym roku program “500 złotych na dziecko” będzie kosztować państwo 17,2 mld. złotych, ale przyjęto, że w tym roku okres obowiązywania tej ustawy będzie wynosił 9 miesięcy. W uzasadnieniu do Ustawy dotyczącej programu 500 złotych na dziecko są natomiast przewidywane koszty jakie poniesie państwo w następnych latach realizacji tego projektu to kolejno 22,8 mld. złotych. Należy, więc uznać, że program 500 złotych na dziecko zgodnie z tym, co mówi Ryszard Petru kosztuje w zaokrągleniu 23 mld. złotych.

Ryszard Petru

Jeżeli chodzi o 500+ czy tego typu rozwiązania, to rządzący mają prawo przyjmować większością głosów, natomiast powinni brać pod uwagę chociażby takie rozwiązania, jak ustawa o finansach publicznych, która wymaga od rządu 10-letniego finansowania.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Art. 50 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych wskazuje, że każdy projekt ustawy Rady Ministrów musi zawierać określenie skutków finansowych oraz źródeł finansowania. Art. 50 ust. 1a tej Ustawt mówi o tym, że:

„W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy, w podziale na:

1) budżet państwa;

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

3) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych”.

Tego przepisu nie stosuje się według art. 50 ust. 6 pkt. 4 w wypadku: wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;

To oznacza, że świadczenia wychowawcze, o których jest mowa w ustawie “500 złotych na dziecko” nie wchodzą w skład wyliczenia. Należy jednak zauważyć, że ta ustawa wprowadza zmiany w Ustawie o finansach publicznych dodając do wyliczonych przypadków w art. 50 ust. 6 pkt. 4: świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny”. W związku z tym, nie ma wymagania, żeby ustawa “500 złotych na dziecko” zawierała 10-letni plan finansowy. W uzasadnieniu do ustawy zostały wytłumaczone powody zmiany tego przepisu:

“Jak już wskazano powyżej projektowana ustawa jest systemowo spójna z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a projektowane świadczenie wychowawcze (oraz dodatek wychowawczy) jest świadczeniem, które, podobnie jak większość świadczeń rodzinnych, kierowane jest do rodzin mających dzieci na utrzymaniu. Dlatego konieczne jest dokonanie takich zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które z wprowadzania omówionych regulacji wynikających z art. 50 tej ustawy zwolnią również projekty ustaw dotyczące świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego”.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ ustawa “500 złotych na dziecko” nie weszła jeszcze w życie, a w tym momencie obowiązuje stary przepis.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >