Ryszard Petru w Rozmowie Dnia

04.06.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ryszard Petru ma najprawdopodobniej na myśli badania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Demagog nie dotarł bowiem do badań studentów polskich uczelni i ich planów wyjazdowych.

W kwestionariuszu ankiety padło pytanie: „Czy planujesz/bierzesz pod uwagę wyjazd z Polski w celach zarobkowych?” Pozytywnej odpowiedzi udzieliło rzeczywiście 70% uczniów, z czego 19% zadeklarowało możliwość wyjazdu na stałe.

Wypowiedź jednak należy uznać za fałsz, badanie to było bowiem przeprowadzane wśród uczniów II klas liceów i III klas techników zlokalizowanych na terenie Torunia, nie zaś wśród studentów czy absolwentów uczelni.

O tym badaniu Demagog pisał już przy okazji wypowiedzi Andrzeja Dudy dot. perspektyw polskich maturzystów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.