Ryszard Petru w Salonie politycznym Trójki

12.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych regulująca działalność OFE, art. 131:

“Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.”

Jeśli współmałżonek zmarłego nie posiada rachunku w Funduszu, zgodnie z art. 128 ma 2 miesiące na wskazanie innego rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu. Jeśli tego nie zrobi, tworzone jest dla niego konto w funduszu i tam przelewane są środki.

Zgodnie z art. 132 wspomnianej ustawy, druga połowa środków zmarłego jest przekazywana osobie, którą wskazał zmarły przy wstępowaniu do funduszu. W przypadku braku takiej osoby, środki wchodzą w skład spadku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.