Rzecznik Praw Pacjenta o uprawnieniach w obliczu strajku lekarzy rodzinnych

Od początku roku w debacie publicznej dominował temat zamkniętych gabinetów lekarzy rodzinnych i trwających negocjacji z Ministerstwem Zdrowia. Rozmowy te, co zrozumiałe, były często pełne emocji – dotyczyły bowiem ochrony ludzkiego życia i zdrowia, kwestii niewątpliwie istotnej dla każdego z nas. Do sprawy konkretniej podeszła Krystyna Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta, w Rozmowie Dnia Polskiego Radia przedstawiając prawa pacjenta obowiązujące nawet w wypadku zamknięcia przychodni.

Sprawdzone wypowiedzi

Krystyna Kozłowska

Przede wszystkim pacjenci mają prawo do dostępu do kopii dokumentacji, tą dokumentację mogą sobie obejrzeć, mogą wziąć wyciąg, ale również w szczególnych sytuacjach mają prawo wypożyczyć oryginał dokumentacji medycznej. Wtedy podmiot leczniczy powinien sobie zrobić kserokopię. I pacjent powinien o jednym pamiętać, że ma obowiązek tę dokumentację zwrócić. I to jest w jego interesie, dlatego że jeżeli później będzie kontynuacja leczenia, staranie się np. o orzeczenie grupy niepełnosprawności, jeżeli tej dokumentacji nie będzie, to będzie działało na jego niekorzyść.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Mówi o tym art. 23 ustawy o prawach pacjenta,  ”1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.”

Placówki medyczne mają obowiązek przechowywać i udostępniać uprawnionym podmiotom dokumentację medyczną.  Dokumenty wydawane na trzy sposoby, art. 27

”Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.”

 

W Polsce ustawodawstwo gwarantuje pacjentowi prawa, które muszą być przestrzegane przez pracowników służby zdrowia.  Szczegółowo zagadnienia ochrony praw pacjenta znajdują się w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Krystyna Kozłowska

A w jakim czasie taka dokumentacja powinna być wydana?

Jest napisane: niezwłocznie. I wydaje mi się, że w sytuacji, z którą dziś mamy do czynienia, to ta dokumentacja powinna trafiać w ręce momentalnie, czyli pacjent się zgłasza, dopełnia się formalności, bo przecież pacjent musi poświadczyć, że on tę dokumentację zwróci, i to jest chyba najlepsza forma, dlatego że proszę pamiętać, że może, oczywiście, wystąpić o kopię, ale to kosztuje. A dlaczego ma płacić? Przecież on nie jest winny całej sytuacji, temu, że przychodnia jest zamknięta? Więc nie powinien płacić.  Bierze kopię dokumentacji, którą później zwraca.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W rozdziale 7 zatytułowanym ”Prawo pacjenta do dokumenacj medycznej” nie ma określonego czasu wydania dokumentacji medycznej. Termin realizacji zależy wyłącznie od regulaminów wewnętrzych podmiotu leczniczego.

Ustawa zajmuję się kwestią oplat za sporządzone i uwierzytelnione kserokopie dokumentów  – zależną od woli podmiotu leczniczego uprawnionego do pobrania tychże. Wysokość opłaty nie może przekroczyć 0,0002 (obecnie 0,76 zł) przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę kserokopii.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >