Samorządy są zadłużone na 70 mld złotych

30.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Biuletynie kwartalnym Ministerstwa Finansów “Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych II kw/2016” podano, iż zadłużenie podsektora samorządowego w czerwcu 2016 r. przed konsolidacją wynosiło 69.674,1 mln zł. W zadłużeniu tym wyszczególnić można zadłużenie:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – 65.919,2 mln zł
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 3.669,1 mln zł
  • samorządowych instytucji kultury – 42,2 mln zł
  • pozostałych samorządowych osób prawnych utworzonych na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego – 43,6 mln zł.

Zadłużenie podsektora samorządowego w czerwcu 2016 r. Po konsolidacji wynosiło 74.441,7 mln zł. W zadłużeniu tym wyszczególnić można zadłużenie:

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – 69.348,5 mln zł
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 4.312,6 mln zł
  • samorządowych instytucji kultury – 63,1 mln zł
  • pozostałych samorządowych osób prawnych utworzonych na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego – 717,5 mln zł.

raportu NIK przygotowanego po kontroli “Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego” wynika, że w 2014 roku zadłużenie jednostek 72.109,9 mln zł. Na koniec 2013 roku zadłużenie to było niższe o 4,3% i wynosiło 69.159,1 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.