Sankcje Komisji Europejskiej

22.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim raporcie specjalnym 10/2016 przeanalizował zastosowanie procedury nadmiernego deficytu (PND) wobec 6 krajów członkowskich: Cypru, Francji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Malty i Włoch.

Procedurą tą mogą zostać objęte państwa członkowskie, które przekroczą dopuszczalny pułap deficytu budżetowego lub długu publicznego (odpowiednio 3 % i 60 % PKB).

ETO wskazał, że Komisja Europejska nie wdraża w sposób dostatecznie rygorystyczny procedury nadmiernego deficytu, której celem jest zapewnienie stabilności finansów publicznych w UE. Zgodnie z zaleceniami Trybunału, KE powinna zwiększyć przejrzystość swoich działań (m.in. patrz zalecenie 1, 5, 6, 7 – str. 76-79) oraz zlecać Radzie nałożenie sankcji na państwa członkowskie, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wynikających z PND (zalecenie 11 – str. 83).

Wskazać należy również, że PND dla:

Niemiec – została wszczęta 2.12.2009 – zamknięta 22.06.2012

Francji – została wszczęta 27.04.2007 i nadal jest w toku

Włoch – została wszczęta 2.12.2009  – zamknięta 21.06.2013

Przy czym dług publiczny w tych krajach wzrósł w czasie, gdy były objęte PND:

Niemcy – z 65,1 w 2008 do 71,4 w 2015

Francja – z 68,1 w 2008 do 96,5 w 2015

Włochy – z 102,3 w 2008 do 133,0 w 2015

Jako przyczynę zwiększenia się długu podano również kryzys finansowy, jednakże w przypadku Francji podano, że wzrost (w ok. ⅔) był wynikiem braku dyscypliny budżetowej.

Trybunał w swoim raporcie zauważył, że od rozpoczęcia stosowania PND procedura ta została zintensyfikowana tylko raz w odniesieniu do Belgii i jak dotąd ani razu nie nałożono sankcji. W opinii Trybunału wiąże się z tym ryzyko, że państwa członkowskie mogą uważać nałożenie sankcji za mało prawdopodobne.

W odpowiedzi KE stanowczo odrzuciła większość zarzutów (str. 103 – 141 raportu) – tłumacząc swoje procedury oraz wskazując na dostateczną ich przejrzystość. Komisja stwierdziła też, że przywiązuje ogromną wagę do stosowania sankcji, gdy jest to właściwe i zostało przewidziane zgodnie z przepisami (pkt. 123 odpowiedzi KE str. 131).

Share The Facts
Janusz Wojciechowski
Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego


A propos sankcji – przypomnę, bo to gdzieś umyka – Europejski Trybunał Obrachunkowy w raporcie specjalnym 10/2016 wskazywał na potrzebę sankcji wobec państw łamiących traktatowe zasady UE dot. długu publicznego (chodziło o Francję, Niemcy i Włochy). Komisja Europejska odmówiła.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.