Sankcje UE w związku z sytuacją na Ukrainie

25.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Tematem nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Zagranicznych (3 marca 2014 r.) była sytuacja na Ukrainie. Podczas dyskusji ministrowie zgodzili się na wprowadzenie środków ograniczających w postaci zamrożenia aktywów wobec 18 osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka oraz defraudację publicznych funduszy na Ukrainie. Konsekwencją ustaleń z 3 marca było przyjęcie przez Radę decyzji nr 2014/119/WPZiB oraz rozporządzenia nr 208/2014, które określają w szczegółowy sposób wprowadzenie sankcji. W załączniku do wyżej wymienionych aktów prawnych zawarto wykaz osób objętych środkami ograniczającymi wraz z uzasadnieniem.

Informacje na temat nowoprzyjętych aktów prawnych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014 C/66/01).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.