Sejm o reformie edukacji

9 stycznia 2017 roku Andrzej Duda poinformował o podpisaniu dwóch ustaw składających się na gruntowną reformę systemu edukacji w Polsce. Głównym jej elementem będzie likwidacji gimnazjów i powrót do dwustopniowego modelu edukacji 8+4. Z tej okazji sprawdziliśmy wypowiedzi jakie padały w toku sejmowej debaty podczas pierwszego czytania wspomnianych ustaw.

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Zalewska

Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale polski uczeń jest ostatni w Europie, jeżeli mierzymy jego przychylność wobec szkoły i jej akceptację.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Wg wyników badań PISA z 2012 roku (tabela III.2.3a) 68,4% uczniów z Polski deklaruje się jako szczęśliwe w szkole. Jest to 59. miejsce wśród 65 badanych. Na niższej pozycji niż Polska znalazły się Finlandia, Estonia, Słowacja, Czechy oraz Korea, a więc Polska nie uzyskała najgorszego wyniku wśród krajów europejskich.

Anna Zalewska

80% rodziców zdecydowało, że dziecko uczy się w przedszkolu (sześciolatków w tym roku szkolnym – przyp. Demagog).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym roku ok. 210 tys. uczniów rozpoczęło naukę w szkole podstawowej, w tym około 74 tys. sześciolatków (18%). Ponad 80% sześciolatków zgodnie z decyzją podjętą przez rodziców naukę rozpoczęło w przedszkolu.

Anna Zalewska

Ta zmiana ma wzmocnić małą szkołę, prawie 30% szkół liczy około 70 uczniów.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Polsce funkcjonuje 13692 Szkół podstawowych (najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2015 r.).

W 3588 szkołach podstawowych uczy się 70 lub mniej uczniów – to 26% placówek.

W 4281 szkołach podstawowych uczy się mniej niż 80 uczniów (31%)

Anna Zalewska

Pamiętam, że kilka lat temu walczyliśmy o bibliotekę, żeby w ogóle została (w szkole – przyp. Demagog).

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2013 roku odbyła się akcja “STOP likwidacji bibliotek”. Akcja bezpośrednio związana była z opublikowanym 16 stycznia 2013 r. projektem założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Jedną ze zmian zaproponowanych w projekcie było “stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną”, co było rozumiane jako zapowiedź likwidacji bibliotek w szkołach.

15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Michała Boniego o wyjaśnienia, czy kierowany została dokonana analiza, jak zmiany dotyczące zasad funkcjonowania bibliotek szkolnych, przedstawione we wspominanym wcześniej projekcie założeń wpłyną na możliwość korzystania przez uczniów z biblioteki szkolnej oraz w jaki sposób proponowane rozwiązania mają być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni ostatecznie wycofał się z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Po odbyciu spotkań ze środowiskiem bibliotekarzy zaproponował przygotowanie modelu współpracy obu rodzajów bibliotek.

Anna Zalewska

(Raporty NIK – przyp. Demagog) są bezlitosne, bo 1/3 gimbusów nie powinna wyjechać, żeby transportować, żeby uczestniczyć w dowożeniu dzieci.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

4 września 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli “Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół”, jaka została przeprowadzona przez delegaturę NIK w Poznaniu.

Kontrola przeprowadzona została w 30 gminach sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W co trzeciej z kontrolowanych gmin inspektorzy ITD, wykonujący kontrole na zlecenie NIK, zmuszeni byli zatrzymać dowody rejestracyjne autobusów, które nie nadawały się z przyczyn technicznych do poruszania się po drogach lub takich, które nie miały aktualnych badań technicznych.

Nie oznacza to jednak, że ⅓ skontrolowanych gimbusów nie nadawała się do użytku. Dotyczyło to 19 spośród 93 skontrolowanych przez inspektorów ITD pojazdów dowożących dzieci i uczniów (20,4%).

Gmina, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, jest zobligowana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeśli odległość od miejsca zamieszkania do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka, przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Anna Zalewska

Większość gimnazjów jest w zespołach szkół.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2015 r. (lista gimnazjów, słownik), w którym obowiązkowo wykazywane są wszystkie placówki oświatowe, w Polsce działa 7856 gimnazjów. 3052 to szkoły samodzielne, zaś 4804 wchodzi w skład zespołów szkół.

Anna Zalewska

Zostało 2080 samodzielnych gimnazjów.

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2015 r. (lista gimnazjów, słownik), w którym obowiązkowo wykazywane są wszystkie placówki oświatowe, w Polsce działa 7856 gimnazjów. 3052 to szkoły samodzielne, zaś 4804 wchodzi w skład zespołów szkół.

Nawet jeśli pani minister chodziło wyłącznie o gimnazja publiczne, to i tak ta wypowiedź jest niezgodna z prawdą, zgodnie bowiem z danymi samodzielnych gimnazjów publicznych mamy w Polsce 2269.

Krystyna Szumilas

Profesor Herczyński, na którego badania czy artykuł pani (Anna Zalewska –  przyp. Demagog) się powołuje, argumentując konieczność likwidacji gimnazjów, mówi wprost: Nikt mnie o zdanie nie pytał. A na pytanie dziennikarki, czy należy likwidować gimnazja, odpowiada twardo: Nie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przytoczona wypowiedź profesora Jana Herczyńskiego pochodzi z wywiadu, który przeprowadziła z nim Justyna Suchecka dla Gazety Wyborczej.

Profesor Herczyński wraz z Anetą Sobotką przygotował artykuł “Ustrojowe modele gimnazjum” i to właśnie na ten artykuł ma się powoływać Anna Zalewska. W artykule tym dokonano analizy jak funkcjonują gimnazja, wskazano różnice między sposobami organizacji poszczególnych modeli gimnazjum (gimnazjum samodzielne, gimnazjum zbiorcze w zespole ze szkołą podstawową, gimnazjum w zespole ze wspólno obwodową szkołą podstawową i gimnazjum ze szkołą ponadgimnazjalną), przeanalizowano wyniki edukacyjne uczniów do nich uczęszczających oraz zróżnicowanie przestrzenne występowania modeli.

Krystian Jarubas

Dlaczego chcecie zniszczyć ponad 6 tys. placówek oświatowych w Polsce, gdzie dziś ma pracę ponad 100 tys. nauczycieli?

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi Systemu Informacji Oświatowej na 30 września 2015 r. (lista gimnazjów, słownik), w którym obowiązkowo wykazywane są wszystkie placówki oświatowe, w Polsce działa 7856 gimnazjów, w których nauczyciele zatrudnieni są na 92 687,19 etatach. Trzeba tu zaznaczyć, że liczba etatów nie równa się liczbie zatrudnionych nauczycieli, gdyż wielu z nich pracuje w niepełnym wymiarze godzin, ale też część pracuje więcej niż na jeden etat.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >