Sejmowa debata o aborcji

15.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

B. Nowacka prawdopodobnie powołuje się na sondaż IPSOS zrealizowany dla portalu OKO.press z marca 2017. Przeprowadzono go metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1001 osób. W sondażu postawiono następujące pytanie:

„W tej chwili prawo dopuszcza przerywanie ciąży w trzech przypadkach: zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety, ciężkiego upośledzenie lub choroba płodu, pochodzenia ciąży z gwałtu. Czy Pana/Pani zdaniem prawo zakazujące aborcji należałoby zaostrzyć, zakazując aborcji całkowicie, nie zmieniać, czy zliberalizować dopuszczając przerywanie ciąży ze względu na trudną sytuację kobiety”.

Zgodnie z wynikami, 42% respondentów chciałoby liberalizacji obowiązujących przepisów. Z kolei zwolennikami zaostrzenia ustawy jest 8% badanych. 45% ankietowanych opowiedziało się za pozostawieniem kryteriów aborcyjnych w obecnym kształcie ustawowym. W porównaniu z analogicznym badaniem IPSOS zrealizowanym dla OKO.press we wrześniu 2016 r., liczba zwolenników liberalizacji ustawy aborcyjnej wzrosła o 5 p.p.

Sprawa społecznego poparcia dla konkretnych rozwiązań ustawy aborcyjnej budzi spore kontrowersje w debacie publicznej. Przytaczane są również inne badania, na przykład sondaż zrealizowany przez CBOS na zlecenie Instytutu Ordo Iuris na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej osiemnastego roku życia, liczącej 1075 osób metodą CAPI (bezpośredniego wywiadu ankieterskiego wspomaganego komputerowo).

Zgodnie z jego wynikami, na zadane Polakom w okresie 30 marca do 6 kwietnia 2017 r. pytanie:

 „Czy popiera Pani/Pan pełną ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia?” 

71,6 % respondentów odpowiedziało w sposób twierdzący (w tym 40,7 % – zdecydowanie tak).

Zwraca uwagę, iż postawione w sondażu pytanie nie nawiązuje w sposób bezpośredni do zapisów ustawy aborcyjnej i domniemuje o świadomości respondentów co do faktu, iż realizacja takiego postulatu na poziomie ustawowym oznaczałaby całkowity zakaz aborcji w Polsce.

Z kolei w raporcie CBOS „Polacy o prawach kobiet, „czarnych protestach” i prawie aborcyjnym” z maja 2016 przeprowadzonym metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 31 marca – 7 kwietnia 2016 roku na liczącej 1104 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, większość Polaków jest zdania, że aborcja powinna być dopuszczalna w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu matki (84%), jej zdrowiu (76%) oraz gdy ciąża jest wynikiem gwałtu (74%). Najmniej akceptowanymi okolicznościami aborcji jest zła sytuacja materialna matki (81% osób uważa, że przerwanie ciąży nie powinno być wówczas dopuszczalne), trudna sytuacja osobista matki (80%) oraz fakt, że kobieta po prostu nie chce mieć dziecka (78%).

Zgodnie z naszą metodologią uznajemy wypowiedź za prawdę, gdyż istnieje przynajmniej jedno reprezentatywne źródło potwierdzające informację B. Nowackiej.

Share The Facts
Barbara Nowacka
liderka Inicjatywy Polskiej


Sondaże opinii publicznej pokazują zresztą rosnące poparcie dla projektu złagodzenia obecnie obowiązującego prawa. Dziś 42% jest po naszej stronie. Zdecydowana mniejszość jest innego zdania. 9% za zaostrzeniem, a 8% za całkowitym zakazem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.