Sławomir Gadomski o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej

07.12.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018, który obowiązywał 5 grudnia 2018 r. był wyższy o 2,88 mld zł niż plan pierwotny.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018 zatwierdzony 11 stycznia 2018 r. przez Ministra Zdrowia przewidywał koszty świadczeń opieki zdrowotnej na 78,58 mld zł. Najnowsza wersja planu z 6 grudnia 2018 r. określa te koszty na 81,86 mld zł. Jednak Sławomir Gadomski mówił o kosztach świadczeń NFZ 5 grudnia 2018 r., kiedy kwota ta wynosiła 81,46 mld zł. Różnica między pierwotnym planem finansowym NFZ, a tym obowiązującym 5 grudnia 2018 r. wynosi 2,88 mld zł. Oznacza to wzrost na poziomie 3,7%.

W związku powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.