Sprawdzamy pierwszy wywiad Magdaleny Ogórek!

Wywiad udzielony przez Magdalenę Ogórek w programie „Dziś Wieczorem” odbił się w mediach szerokim echem jako pierwsza rozmowa „1 na 1” kandydatki Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Prezydenta RP. My sprawdziliśmy go dokładnie od strony merytorycznej.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Magdalena Ogórek

Co roku dokłada się dwadzieścia tysięcy stron maszynopisu (szeroko pojętego “prawa”) do tego co już istnieje

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jak pokazują badania Grant Thornton (Barometr prawa), w 2014 roku w Polsce weszło w życie 25 634 stron maszynopisu nowego prawa. Rok wcześniej było to 22 986 stron, w roku 2012 było to 19761 stron, w 2011 – 17484.

Więcej szczegółowych danych i statystyk można znaleźć na stronie http://barometrprawa.pl/.

Magdalena Ogórek

“Indywidualna interpretacja podatkowa jest najlepszym przykładem łamania Konstytucji”

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jedynym przepisem odnoszącym się do indywidualnej interpretacji podatkowej skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego był ten o “milczącej” interpretacji, tzn. sytuacji w której nie wydano indywidualnej interpretacji w terminie określonym w art.14d ustawy o ordynacji podatkowej i uznaje się, że w dniu następnym wydano interpretację stwierdzają prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w dniu 25.09.2014, że zapis ten jest zgodny z Konstytucją. Ze względu na sposób działalności Trybunału Konstytucyjnego, badającego kwestie konstytucyjności przepisów dogłębnie, wobec braku stosownego orzeczenia trudno twierdzić o niekonstytucyjności indywidualnej interpretacji.

Magdalena Ogórek

Żyjemy w państwie, które wysyła 100 000 kontroli podatkowych rocznie, z których tylko ⅕ daje jakieś efekty

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Tą kwestię poruszał już Minister Szczurek.

W 2013 r. było 100 tys. kontroli podatkowych, a ich skuteczność wynosiła poniżej 30%. W 2014 roku przeprowadzono 77.5 tys, kontroli podatkowych i liczba kontroli trafnych wzrosła o 15%, natomiast efektywność finansowa ww. kontroli wzrosła o 51%.

 

Magdalena Ogórek

“W tym przedziale między 18 lat a 30 lat… 28 to jest prawie 25% (bezrobocia, w odniesieniu do Kielc)”

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 10 907. Osoby do 30 roku życia stanowią 25 %.

 

 

Magdalena Ogórek

Corocznie na wyłudzeniach VAT-u Polska traci 40 miliardów.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Spotykane szacunki wskazują, że luka podatkowa może osiągać wysokość: „6,5 mld złotych”„od 5 do 65 miliardów złotych”, „od 20 do 30 mld złotych rocznie.

źródłos.7  3.2 Nakreślenie problemu

Magdalena Ogórek

Konstytucja mówi wyraźnie, że bez zgody właściwego ministra (…) prezydent nawet nie może skontaktować się z wojskowymi, (…) z właściwą jednostką

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Relacja pomiędzy Prezydentem RP, a Siłami Zbrojnymi regulowana jest przez Art. 134 Konstytucji:

 

Art. 134

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa.

4. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje Naczelnego

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa.

5. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe.

6. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej, związane ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa.

 

Konstytucja zatem nie informuje wyraźnie, w tym celu należałoby zajrzeć do odpowiedniej ustawy wskazanej w ust.6, a już z pewnością nie możemy wyciągać wniosków o braku możliwości kontaktu z wybraną jednostką przez Prezydenta bez kontaktu z MON.

 

Uściślając jednak o obowiązujące przepisy ustawy:

 

Art. 4a. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, w szczególności:

1) zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego;

2) wydaje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego;

3) zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem;

4) postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa;

5) może zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

6) inicjuje i patronuje przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych w społeczeństwie.

 

Wobec tego większość czynności w zakresie obronności Prezydent wykonuje na wniosek ministra, jednak według art. 4a, ust.1, pkt.5 wniosek nie jest konieczny przy kontakcie, który eksponowany jest w wypowiedzi. Uznajemy ją więc za fałszywą.

 

Magdalena Ogórek

Wszystko co robi prezydent musi robić na wniosek rady ministrów

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Jako, że wypowiedź Pani Magdaleny Ogórek możemy połączyć z wypowiedzią o powiązaniu Prezydenta RP z Służbami Zbrojnymi rozważymy tę wypowiedź w dwóch aspektach, ponieważ nie wiemy, co kandydatka SLD na urząd Prezydenta miała na myśli.

 

Jeśli rozważymy wypowiedź w sensie ogólnym – stanowi ona oczywisty fałsz. Trudno powiedzieć, że Prezydent potrzebuje do wszystkiego co robi wniosku Rady Ministrów.

 

Prezydent RP jest częścią władzy wykonawczej w Polsce, jak również najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej (Art. 126 Konstytucji RP).

 

Charakter urzędu sprawia, że reprezentuje on Polskę na arenie międzynarodowej, przy czym według Art.133 Konstytucji –

1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat,

2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,

3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.

2. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.

3. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem.

 

Już więc sam ten artykuł podważa słowa Pani Ogórek.  Idąc dalej Prezydent RP nie potrzebuje również wniosku na nadawanie obywatelstwa (Art. 137), nadawanie orderów i odznaczeń (Art.138), prawo łaski (Art.139), wystąpienie z orędziem przed Parlamentem (Art. 140), zwołanie Rady Gabinetowej (Art. 141). Akty urzędowe wydawane przez Prezydenta RP wymagają kontrasygnaty, w celu przeniesienia odpowiedzialności na Premiera RP (Art. 144), ale nie są wydawane na wniosek RM, a to duża różnica. Obowiązek kontrasygnaty prezesa RM nie obowiązuje jednak w przypadkach z Art. 144, ust.3:

1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,

2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,

3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,

4) inicjatywy ustawodawczej,

5) zarządzania referendum ogólnokrajowego,

6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,

7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,

8) zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,

9) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,

10) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,

11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,

12) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,

13) wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,

14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,

15) zwoływania Rady Gabinetowej,

16) nadawania orderów i odznaczeń,

17) powoływania sędziów,

18) stosowania prawa łaski,

19) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

20) powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

21) powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,

22) powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

23) powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu

 

Wniosku RM nie wymaga również z oczywistych względów desygnacja Premiera (Art. 154). Konstytucja daje Prezydentowi RP uprawnienia w kwestii wyboru Premiera przy niepowodzeniu w utworzeniu Rządu przez Parlament (Art.155).

Na gruncie Art. 191 Prezydent RP może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z konstytucją spraw z Art.188 i 189, Premier RP również ma takie uprawnienie w związku z czym wniosek nie jest konieczny.

 

Jeśli chcemy rozpatrywać tę wypowiedź tylko na gruncie sił zbrojnych to:

Relacja pomiędzy Prezydentem RP, a Siłami Zbrojnymi regulowana jest przez Art. 134 Konstytucji:

 

Art. 134

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa.

4. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje Naczelnego

Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa.

5. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe.

6. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej, związane ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa.

 

Konstytucja zatem nie informuje wyraźnie, w tym celu należałoby zajrzeć do odpowiedniej ustawy wskazanej w ust.6.

 

Odpowiedni przepis ustawy:

 

Art. 4a. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, w szczególności:

1) zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego;

2) wydaje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego;

3) zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem;

4) postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa;

5) może zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

6) inicjuje i patronuje przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych w społeczeństwie.

 

Wobec tego większość czynności w zakresie obronności Prezydent wykonuje na wniosek ministra, jednak  nie do realizacji postanowień art. 4a, ust.1, pkt.5. W związku z tym, na tym gruncie wypowiedź również sklasyfikujemy jako fałszywą.

 

Magdalena Ogórek

Nie mamy żadnej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej ponieważ systemy NAREW i WISŁA to jest melodia roku 2016 i 2017

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem czasopisma Przegląd Sił Zbrojnych z maja 2014 roku, w skład obrony przeciwlotniczej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej wchodzą: “3 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej, 4 Pułk Przeciwlotniczy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 8 Pułk Przeciwlotniczy 12 Dywizji Zmechanizowanej, 15 Pułk Przeciwlotniczy 16 Dywizji Zmechanizowanej, dwa dywizjony przeciwlotnicze 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i 9 Flotylli Okrętów oraz 11 dywizjonów przeciwlotniczych z brygad wojsk lądowych”.

 

Jak czytamy w raporcie:

 

“Dywizjony rakietowe 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej są uzbrojone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe krótkiego zasięgu Newa-SC oraz zestaw dalekiego zasięgu Wega-C. Pułki przeciwlotnicze wojsk lądowych wyposażono w zestawy Kub (4 i 15 pplot) i Osa

(4 i 8 pplot) oraz zestawy artyleryjskie ZU-23-2, artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2KG i przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom. Dywizjony przeciwlotnicze, wchodzące w skład brygad zmechanizowany wojsk lądowych, dysponują zestawami ZU-23-2, a brygady pancerne zestawami artyleryjsko-rakietowym ZSU-23-4MP Biała. Dywizjony i baterie przeciwlotnicze marynarki wojennej są uzbrojone w przeciwlotnicze zestawy artyleryjskie Blenda i PPZR Grom.”

 

Sprzęt przeciwlotniczy którym dysponują Siły Zbrojne RP został w większości opracowany w byłym ZSRR w latach 60 XX wieku, a wprowadzony na wyposażenie w latach 70 i 80. W latach 90 nastąpiła jednak znacząca modernizacja sprzętu, która pozwoliła na przedłużenie okresu eksploatacyjnego oraz poprawienie jego parametrów technicznych.

 

Nie można więc przyjąć że Siły Zbrojne nie posiadają żadnej obrony przeciwlotniczej, chociaż, jak zauważają autorzy raportu, “możliwości bojowe WOPL (Wojsk Obrony Przeciwlotniczej – przyp. red.) są niewielkie i nie odpowiadają wyzwaniom, które wynikają z potencjału współczesnych środków napadu powietrznego”.

 

Zestawy będące na uzbrojeniu WOPL charakteryzują się też “niewielkimi zdolnościami zestawów rakietowych do zwalczania rakiet manewrujących” oraz brakiem możliwości zwalczania (…) rakiet balistycznych oraz zagrożeń typu rakiety, pociski artyleryjskie, moździerzowe (Rocket, Artillery and Mortars – RAM)”.

 

W ramach Planu Modernizacji  Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013-2022  Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło plan pozyskania nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej oraz przecirakietowej NAREW oraz WISŁA.

 

Czas pozyskania przeciwlotniczego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu nowej generacji NAREW przypada do roku 2022, natomiast przeciwlotniczy zestaw rakietowy średniego zasięgu nowej generacji WISŁA pozyskiwany będzie od roku 2018.

 

Wypowiedź Magdaleny Ogórek należy zatem uznać za fałsz. Pomimo stosunkowo niewielkiego potencjału bojowego, Polska posiada systemy obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej (należy jednak zauważyć że zwłaszcza w przypadku obrony przeciwrakietowej, ich potencjał jest minimalny). Systemy NAREW i WISŁA zostaną do Sił Zbrojnych wprowadzone natomiast później, niż twierdzi kandydatka – w latach 2018 (WISŁA) – 2022 (NAREW).

 

Magdalena Ogórek

Trzeba spełnić (by przyjąć Euro) konwergencję prawną i konwergencję nominalną. Nominalnej jeszcze nie spełniamy, prawnej w ogóle, ponieważ potrzebne są zmiany w Konstytucji, zmiana ustawy o NBP, a przede wszystkim nie jesteśmy jeszcze w korytarzu ARM 2

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej państwo chcące przystąpić do strefy euro musi wypełnić kryteria konwergencji prawnej oraz konwergencji nominalnej (ekonomicznej).

 

Zgodnie z “Monitorem Konwergencji Nominalnej” opublikowanym przez Ministerstwo Finansów w marcu 2015 r. Polska w styczniu 2015 r. spełniała kryteria: stabilności cen oraz stóp procentowych, nie spełniała natomiast kryteriów fiskalnego oraz kursu walutowego. Kryteria te zostały przez nas wcześniej dokładnie opisane. Kryterium kursu walutowego wymaga uczestnictwa w programie ERM II przez co najmniej 2 lata przed wprowadzeniem euro.

 

Zgodnie z seminarium NBP “Prawne przygotowania do wejścia Polski do strefy euro” do przystąpienia do strefy euro konieczny jest szereg zmian w prawie polskim w zakresie:

  • zapewnienia zgodności z postanowieniami Traktatu i Statutu ESBC (Europejski System Banków Centralnych) i EBC (Europejski Bank Centralny)

  • uwzględnienia wprowadzenia euro jako jedynego prawnego środka płatniczego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej

 

Zmiany te obejmują: konieczność nowelizacji Konstytucji RP (artykuły 198, 203 oraz 227), ustawy o Narodowym Banku Polskim (zapewnienie gwarancji niezależności instytucjonalnej oraz personalnej NBP, integrafja prawna NBP w ramach Eurosystemu, etc.) oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (zgodność przepisów ustawy o BFG i NBP z zakazem finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu) a także wprowadzenie niezbędnych regulacji w drodze “ustawy horyzontalnej” i nowelizacji ustaw szczegółowych.

Wypowiedź Magdaleny Ogórek należy zatem uznać za prawdę. Polska nie spełnia na dzień dzisiejszy kryteriów konwergencji nominalnej ani prawnej, nie uczestniczy również w mechanizmie ERMII. Aby wypełnić kryteria konwergencji prawnej konieczna jest zmiana Konstytucji oraz ustawy o NBP.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >