Stan polskiej służby zdrowia

10.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia uplasował jakość polskiej opieki zdrowotnej na 31 miejscu w swoim rankingu. Jest to spadek z 27 miejsca względem roku 2012.

Po raz pierwszy Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia został opublikowany w 2005 roku. Na opracowanie wyników mają wpływ ankiety przeprowadzane wśród pacjentów i dane statystyczne, a także niezależne badania przeprowadzone przez Health Consumer Powerhouse Ltd, firmę prywatną której siedziba znajduje się w Szwecji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.