Stanisław Piotrowicz o Trybunale Konstytucyjnym

17.12.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

25 grudnia 2006 prezydent Lech Kaczyński wstrzymał ślubowanie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego z powodu Lidii Bagińskiej. Powodem było niedopełnienie przez nią obowiązków syndyka za co ukarał ją warszawski sąd gospodarczy tym samym odwołując ją z tej funkcji.

Trzy miesiące później (6 marca 2007) w Pałacu Prezydenckim odbyło się ślubowanie Lidii Bagińskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Daną wypowiedź zgodnie z metodologią została zakwalifikowana jako manipulacja. Pan poseł wskazuje na mnogość przypadków nie przyjęcia ślubowań sędziów wybranych do TK przez prezydentów RP. W rzeczywistości taki przypadek miał miejsce tylko raz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.